Sự kiện

Nạp Đơn Tuần 101

19-08-2020

- Tính theo ngày mở máy chủ

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 701 đến 5h00 ngày thứ 702

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 702 đến 5h00 ngày thứ 703

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 703 đến 5h00 ngày thứ 704

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 704 đến 5h00 ngày thứ 705

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 705 đến 5h00 ngày thứ 706

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 706 đến 5h00 ngày thứ 707

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 707 đến 5h00 ngày thứ 708

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1999 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 4999 Vàng

Quà thưởng

Tích lũy nạp vàng trong ngày đạt Đợt Ngày mở máy chủ Vật phẩm Số lượng
1999 Đợt 1 701 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 15
Mảnh Ngoại Trang Tím 5
Nguyên Khí 500
Đá Tẩy Luyện 20
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Tẩy Luyện Tỏa 30
Mảnh Ngoại Trang Tím 10
Nguyên Khí 1000
Khí Bàn - Tam Tài 10
1999 Đợt 2 702 Túi Bảo Thạch-6 1
Linh Thạch Vàng 5
Đá Bảy Màu 15
Nguyên Khí 500
Mảnh Binh Khí Tím 5
4999 Túi Bảo Thạch-6 2
Linh Thạch Vàng 15
Mảnh Binh Khí Tím 10
Nguyên Khí 1000
Khí Bàn - Tam Tài 10
1999 Đợt 3 703 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Sách Bị Động Linh Thú 1
Căn Cốt Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Tím 5
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Tẩy Luyện Tỏa 30
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Mảnh Ngoại Trang Tím 10
Khí Bàn - Tam Tài 10
1999 Đợt 4 704 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 15
Mảnh Binh Khí Tím 5
Nguyên Khí 500
Đá Tẩy Luyện 20
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Tẩy Luyện Tỏa 30
Mảnh Binh Khí Tím 10
Nguyên Khí 1000
Khí Bàn - Tam Tài 10
1999 Đợt 5 705 Túi Bảo Thạch-6 1
Linh Thạch Vàng 5
Căn Cốt Đan 20
Nguyên Khí 500
Mảnh Ngoại Trang Tím 5
4999 Túi Bảo Thạch-6 2
Linh Thạch Vàng 10
Mảnh Ngoại Trang Tím 10
Nguyên Khí 1000
Khí Bàn - Tam Tài 10
1999 Đợt 6 706 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Sách Bị Động Linh Thú 1
Căn Cốt Đan 20
Mảnh Binh Khí Tím 5
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Mảnh Binh Khí Tím 10
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Căn Cốt Đan 50
Khí Bàn - Tam Tài 10
1999 Đợt 7 707 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 15
Mảnh Ngoại Trang Tím 5
Nguyên Khí 500
Đá Tẩy Luyện 20
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Tẩy Luyện Tỏa 30
Mảnh Ngoại Trang Tím 10
Nguyên Khí 1000
Khí Bàn - Tam Tài 10

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,