Sự kiện

Nạp Đơn Tuần 93

17-03-2021

- Tính theo ngày mở máy chủ

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 645 đến 4h59 ngày thứ 646

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 646 đến 4h59 ngày thứ 647

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 647 đến 4h59 ngày thứ 648

Đợt 4:  5h00 ngày thứ 648 đến 4h59 ngày thứ 649

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 649 đến 4h59 ngày thứ 650

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 650 đến 4h59 ngày thứ 651

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 651 đến 4h59 ngày thứ 652

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1999 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 4999 Vàng

Quà thưởng

Đợt Ngày Mở Máy Chủ Tên Vật Phẩm Số Lượng
Đợt 1 645 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 15
Mảnh Ngoại Trang Tím 5
Nguyên Khí 500
Đá Tẩy Luyện 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Tẩy Luyện Tỏa 30
Mảnh Ngoại Trang Tím 10
Nguyên Khí 800
Khí Bàn - Tam Tài 10
Đợt 2 646 Túi Bảo Thạch-6 1
Linh Thạch Vàng 5
Đá Bảy Màu 15
Nguyên Khí 500
Mảnh Binh Khí Tím 5
Túi Bảo Thạch-6 2
Linh Thạch Vàng 15
Mảnh Binh Khí Tím 10
Nguyên Khí 800
Khí Bàn - Tam Tài 10
Đợt 3 647 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Sách Bị Động Linh Thú 1
Căn Cốt Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Tím 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Tẩy Luyện Tỏa 30
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Mảnh Ngoại Trang Tím 10
Khí Bàn - Tam Tài 10
Đợt 4 648 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 15
Mảnh Binh Khí Tím 5
Nguyên Khí 500
Đá Tẩy Luyện 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Tẩy Luyện Tỏa 30
Mảnh Binh Khí Tím 10
Nguyên Khí 800
Khí Bàn - Tam Tài 10
Đợt 5 649 Túi Bảo Thạch-6 1
Linh Thạch Vàng 5
Căn Cốt Đan 20
Nguyên Khí 500
Mảnh Ngoại Trang Tím 5
Túi Bảo Thạch-6 2
Linh Thạch Vàng 10
Mảnh Ngoại Trang Tím 10
Nguyên Khí 1000
Khí Bàn - Tam Tài 10
Đợt 6 650 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Sách Bị Động Linh Thú 1
Căn Cốt Đan 20
Mảnh Binh Khí Tím 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Mảnh Binh Khí Tím 10
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Căn Cốt Đan 50
Khí Bàn - Tam Tài 10
Đợt 7 651 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 15
Mảnh Ngoại Trang Tím 5
Nguyên Khí 500
Đá Tẩy Luyện 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Tẩy Luyện Tỏa 30
Mảnh Ngoại Trang Tím 10
Nguyên Khí 1000
Khí Bàn - Tam Tài 10

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,