Sự kiện

Nạp Đơn Tuần 96

14-04-2021

- Tính theo ngày mở máy chủ

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 666 đến 4h59 ngày thứ 667

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 667 đến 4h59 ngày thứ 668

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 668 đến 4h59 ngày thứ 669

Đợt 4:  5h00 ngày thứ 669 đến 4h59 ngày thứ 670

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 670 đến 4h59 ngày thứ 671

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 671 đến 4h59 ngày thứ 672

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 672 đến 4h59 ngày thứ 673

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1999 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 4999 Vàng

Quà thưởng

Tích Lũy Nạp Vàng Trong Ngày Đạt Đợt Ngày mở máy chủ Vật phẩm Số lượng
1999 Đợt 1 666 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 15
Mảnh Ngoại Trang Tím 5
Nguyên Khí 500
Đá Tẩy Luyện 20
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Tẩy Luyện Tỏa 30
Mảnh Ngoại Trang Tím 10
Nguyên Khí 1000
Khí Bàn - Tam Tài 10
1999 Đợt 2 667 Túi Bảo Thạch-6 1
Linh Thạch Vàng 5
Đá Bảy Màu 15
Nguyên Khí 500
Mảnh Binh Khí Tím 5
4999 Túi Bảo Thạch-6 2
Linh Thạch Vàng 15
Mảnh Binh Khí Tím 10
Nguyên Khí 1000
Khí Bàn - Tam Tài 10
1999 Đợt 3 668 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Sách Bị Động Linh Thú 1
Căn Cốt Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Tím 5
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Tẩy Luyện Tỏa 30
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Mảnh Ngoại Trang Tím 10
Khí Bàn - Tam Tài 10
1999 Đợt 4 669 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 15
Mảnh Binh Khí Tím 5
Nguyên Khí 500
Đá Tẩy Luyện 20
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Tẩy Luyện Tỏa 30
Mảnh Binh Khí Tím 10
Nguyên Khí 1000
Khí Bàn - Tam Tài 10
1999 Đợt 5 670 Túi Bảo Thạch-6 1
Linh Thạch Vàng 5
Căn Cốt Đan 20
Nguyên Khí 500
Mảnh Ngoại Trang Tím 5
4999 Túi Bảo Thạch-6 2
Linh Thạch Vàng 10
Mảnh Ngoại Trang Tím 10
Nguyên Khí 1000
Khí Bàn - Tam Tài 10
1999 Đợt 6 671 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Sách Bị Động Linh Thú 1
Căn Cốt Đan 20
Mảnh Binh Khí Tím 5
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Mảnh Binh Khí Tím 10
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Căn Cốt Đan 50
Khí Bàn - Tam Tài 10
1999 Đợt 7 672 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 15
Mảnh Ngoại Trang Tím 5
Nguyên Khí 500
Đá Tẩy Luyện 20
4999 Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Tẩy Luyện Tỏa 30
Mảnh Ngoại Trang Tím 10
Nguyên Khí 1000
Khí Bàn - Tam Tài 10

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,