Sự kiện

Quà Nạp Gói Tuần 154

24-08-2022

Tính theo ngày mở máy chủ

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 1072 đến 5h00 ngày thứ 1073

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 1073 đến 5h00 ngày thứ 1074

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 1074 đến 5h00 ngày thứ 1075

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 1075 đến 5h00 ngày thứ 1076

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 1076 đến 5h00 ngày thứ 1077

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 1077 đến 5h00 ngày thứ 1078

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 1078 đến 5h00 ngày thứ 1079

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Phần thưởng

Ngày Mở Máy Chủ Điều Kiện Số Lần Vật Phẩm 
1072 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Né Tránh-3
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Ngoại Trang Lục
Tẩy Luyện Tỏa
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Né Tránh-3
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Ngoại Trang Lục
Đá Bảy Màu
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Né Tránh-4
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Ngoại Trang Lam
Bùa Tẩy Luyện Cam
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Né Tránh-5
Bùa Tẩy Luyện Cam
Mảnh Ngoại Trang Tím
Linh Thạch Vàng
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Né Tránh-6
Yếu Quyết Cổ Phổ
Mảnh Ngoại Trang Cam
Ngọc Dạ Minh Châu
Bùa Tẩy Luyện Cam
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Né Tránh-7
Minh Chủ Lệnh Bài
Mảnh Ngoại Trang Cam
Khoáng Thạch Thần Bí
Bùa Tẩy Luyện Cam
1073 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Sinh Lực-3
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Binh Khí Lục
Tẩy Luyện Tỏa
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Sinh Lực-3
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Binh Khí Lục
Đá Bảy Màu
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Sinh Lực-4
Cường Hóa Thạch
Mảnh Binh Khí Lam
Bùa Tẩy Luyện Cam
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Sinh Lực-5
Bùa Tẩy Luyện Cam
Mảnh Binh Khí Tím
Cường Hóa Thạch
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Sinh Lực-6
Yếu Quyết Cổ Phổ
Mảnh Binh Khí Cam
Ngọc Dạ Minh Châu
Bùa Tẩy Luyện Cam
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Sinh Lực-7
Minh Chủ Lệnh Bài
Mảnh Binh Khí Cam
Khoáng Thạch Thần Bí
Bùa Tẩy Luyện Cam
1074 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Tất Sát-3
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Ngoại Trang Lục
Tẩy Luyện Tỏa
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Tất Sát-3
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Ngoại Trang Lục
Đá Bảy Màu
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Tất Sát-4
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Ngoại Trang Lam
Bùa Tẩy Luyện Cam
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Tất Sát-5
Bùa Tẩy Luyện Cam
Mảnh Ngoại Trang Tím
Linh Thạch Vàng
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Tất Sát-6
Yếu Quyết Cổ Phổ
Mảnh Ngoại Trang Cam
Ngọc Dạ Minh Châu
Bùa Tẩy Luyện Cam
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Tất Sát-7
Minh Chủ Lệnh Bài
Mảnh Ngoại Trang Cam
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp
Bùa Tẩy Luyện Cam
1075 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Chính Xác-3
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Binh Khí Lục
Tẩy Luyện Tỏa
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Chính Xác-3
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Binh Khí Lục
Đá Bảy Màu
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Chính Xác-4
Cường Hóa Thạch
Mảnh Binh Khí Lam
Bùa Tẩy Luyện Cam
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Chính Xác-5
Bùa Tẩy Luyện Cam
Mảnh Binh Khí Tím
Cường Hóa Thạch
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Chính Xác-6
Yếu Quyết Cổ Phổ
Mảnh Binh Khí Cam
Ngọc Dạ Minh Châu
Bùa Tẩy Luyện Cam
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Chính Xác-7
Minh Chủ Lệnh Bài
Mảnh Binh Khí Cam
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp
Bùa Tẩy Luyện Cam
1076 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Đỡ Đòn-3
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Ngoại Trang Lục
Tẩy Luyện Tỏa
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Đỡ Đòn-3
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Ngoại Trang Lục
Đá Bảy Màu
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Đỡ Đòn-4
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Ngoại Trang Lam
Bùa Tẩy Luyện Cam
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Đỡ Đòn-5
Bùa Tẩy Luyện Cam
Mảnh Ngoại Trang Tím
Linh Thạch Vàng
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Đỡ Đòn-6
Yếu Quyết Cổ Phổ
Mảnh Ngoại Trang Cam
Ngọc Dạ Minh Châu
Bùa Tẩy Luyện Cam
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Đỡ Đòn-7
Minh Chủ Lệnh Bài
Mảnh Ngoại Trang Cam
Khoáng Thạch Thần Bí
Bùa Tẩy Luyện Cam
1077 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Kháng Bạo-3
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Binh Khí Lục
Tẩy Luyện Tỏa
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Kháng Bạo-3
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Binh Khí Lục
Đá Bảy Màu
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Kháng Bạo-4
Cường Hóa Thạch
Mảnh Binh Khí Lam
Bùa Tẩy Luyện Cam
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Kháng Bạo-5
Bùa Tẩy Luyện Cam
Mảnh Binh Khí Tím
Cường Hóa Thạch
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Kháng Bạo-6
Yếu Quyết Cổ Phổ
Mảnh Binh Khí Cam
Ngọc Dạ Minh Châu
Bùa Tẩy Luyện Cam
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Kháng Bạo-7
Minh Chủ Lệnh Bài
Mảnh Binh Khí Cam
Khoáng Thạch Thần Bí
Bùa Tẩy Luyện Cam
1078 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Bạo Kích-3
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Ngoại Trang Lục
Tẩy Luyện Tỏa
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Bạo Kích-3
Đá Tẩy Luyện
Mảnh Ngoại Trang Lục
Đá Bảy Màu
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Bạo Kích-4
Căn Cốt Đan
Mảnh Ngoại Trang Lam
Bùa Tẩy Luyện Cam
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Bạo Kích-5
Bùa Tẩy Luyện Cam
Mảnh Ngoại Trang Tím
Linh Thạch Vàng
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Bạo Kích-6
Yếu Quyết Cổ Phổ
Mảnh Ngoại Trang Cam
Ngọc Dạ Minh Châu
Bùa Tẩy Luyện Cam
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Bạo Kích-7
Minh Chủ Lệnh Bài
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp
Mảnh Binh Khí Cam
Bùa Tẩy Luyện Cam

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,