Sự kiện

Quà Nạp Gói Tuần 42

21-06-2020

Nạp Gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 288 đến 4h59 ngày thứ 289

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 289 đến 4h59 ngày thứ 290

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 290 đến 4h59 ngày thứ 291

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 291 đến 4h59 ngày thứ 292

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 292 đến 4h59 ngày thứ 293

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 293 đến 4h59 ngày thứ 294

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 294 đến 4h59 ngày thứ 295

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Phần thưởng

 

Ngày mở máy chủ Điều kiện Số lần  Vật phẩm  Số lượng
288 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Né Tránh-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Né Tránh-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Né Tránh-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Né Tránh-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Né Tránh-5 4
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Rương Huyền Thiết 3
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Né Tránh-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Long Mộc Lệnh 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
289 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Sinh Lực-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Sinh Lực-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Đá Chúc Phúc Lớn 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Sinh Lực-4 2
Cường Hóa Thạch 35
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Chúc Phúc Lớn 2
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Sinh Lực-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Binh Khí Tím 1
Cường Hóa Thạch 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Sinh Lực-5 4
Cường Hóa Thạch 80
Mảnh Binh Khí Cam 1
Ngoại Trang Tiêu Dao (7 ngày) 1
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Sinh Lực-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Long Mộc Lệnh 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
290 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Tất Sát-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Tất Sát-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Tất Sát-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Tất Sát-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Tất Sát-5 4
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 5
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Tất Sát-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Long Mộc Lệnh 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
291 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Chính Xác-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Chính Xác-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Đá Chúc Phúc Lớn 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Chính Xác-4 2
Cường Hóa Thạch 35
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Chúc Phúc Lớn 2
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Chính Xác-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Binh Khí Tím 1
Cường Hóa Thạch 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Chính Xác-5 4
Cường Hóa Thạch 80
Mảnh Binh Khí Cam 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 5
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Chính Xác-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Long Mộc Lệnh 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
292 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Đỡ Đòn-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Đỡ Đòn-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Đỡ Đòn-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Đỡ Đòn-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Đỡ Đòn-5 4
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Tiêu Dao Binh Khí (7 ngày) 1
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Đỡ Đòn-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Long Mộc Lệnh 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
293 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Kháng Bạo-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Kháng Bạo-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Đá Chúc Phúc Lớn 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Kháng Bạo-4 2
Cường Hóa Thạch 35
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Chúc Phúc Lớn 2
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Kháng Bạo-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Binh Khí Tím 1
Cường Hóa Thạch 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Kháng Bạo-5 4
Cường Hóa Thạch 80
Mảnh Binh Khí Cam 1
Rương Huyền Thiết 3
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Kháng Bạo-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Long Mộc Lệnh 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
294 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Công Kích-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Công Kích-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Công Kích-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích-5 4
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Rương Huyền Thiết 3
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Long Mộc Lệnh 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 4