Sự kiện

Quà Nạp Gói Tuần 43

28-06-2020

Nạp Gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 295 đến 4h59 ngày thứ 296

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 296 đến 4h59 ngày thứ 297

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 297 đến 4h59 ngày thứ 298

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 298 đến 4h59 ngày thứ 299

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 299 đến 4h59 ngày thứ 300

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 300 đến 4h59 ngày thứ 301

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 301 đến 4h59 ngày thứ 302

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Phần thưởng

 

Ngày mở máy chủ Điều kiện Số lần Vật phẩm    Số lần 
295 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Né Tránh-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Né Tránh-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Né Tránh-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Né Tránh-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Né Tránh-5 4
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 5
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Né Tránh-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
296 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Sinh Lực-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Sinh Lực-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Đá Chúc Phúc Lớn 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Sinh Lực-4 2
Cường Hóa Thạch 35
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Chúc Phúc Lớn 2
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Sinh Lực-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Binh Khí Tím 1
Cường Hóa Thạch 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Sinh Lực-5 4
Cường Hóa Thạch 80
Mảnh Binh Khí Cam 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 5
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Sinh Lực-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
297 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Tất Sát-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Tất Sát-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Tất Sát-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Tất Sát-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Tất Sát-5 4
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Tất Sát-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Phượng Hoàng (14 ngày) 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
298 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Chính Xác-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Chính Xác-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Đá Chúc Phúc Lớn 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Chính Xác-4 2
Cường Hóa Thạch 35
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Chúc Phúc Lớn 2
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Chính Xác-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Binh Khí Tím 1
Cường Hóa Thạch 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Chính Xác-5 4
Cường Hóa Thạch 80
Mảnh Binh Khí Cam 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Chính Xác-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
299 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Đỡ Đòn-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Đỡ Đòn-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Đỡ Đòn-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Đỡ Đòn-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Đỡ Đòn-5 4
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Đỡ Đòn-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
300 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Kháng Bạo-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Kháng Bạo-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Đá Chúc Phúc Lớn 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Kháng Bạo-4 2
Cường Hóa Thạch 35
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Chúc Phúc Lớn 2
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Kháng Bạo-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Binh Khí Tím 1
Cường Hóa Thạch 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Kháng Bạo-5 4
Cường Hóa Thạch 80
Mảnh Binh Khí Cam 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Kháng Bạo-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
301 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Công Kích-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Công Kích-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Công Kích-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích-5 4
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5