Sự kiện

Quà Nạp Gói Tuần 55

30-08-2020

Nạp Gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 379 đến 4h59 ngày thứ 380

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 380 đến 4h59 ngày thứ 381

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 381 đến 4h59 ngày thứ 382

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 382 đến 4h59 ngày thứ 383

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 383 đến 4h59 ngày thứ 384

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 384 đến 4h59 ngày thứ 385

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 385 đến 4h59 ngày thứ 386

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Phần thưởng

Ngày mở máy chủ  Điều kiện Số lần  Vật phẩm  Số lượng 
379 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Né Tránh-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Tâm Pháp 10
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Né Tránh-3 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Tẩy Luyện Tỏa 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Né Tránh-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Né Tránh-5 2
Ngọc Dạ Minh Châu 1
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Né Tránh-6 2
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Né Tránh-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
380 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Sinh Lực-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Tâm Pháp 10
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Sinh Lực-3 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Mảnh Binh Khí Lục 1
Tẩy Luyện Tỏa 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Sinh Lực-4 2
Cường Hóa Thạch 35
Mảnh Binh Khí Lam 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Sinh Lực-5 2
Ngọc Dạ Minh Châu 1
Mảnh Binh Khí Tím 1
Cường Hóa Thạch 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Sinh Lực-6 2
Cường Hóa Thạch 80
Mảnh Binh Khí Cam 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Sinh Lực-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
381 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Tất Sát-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Tâm Pháp 10
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Tất Sát-3 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Tẩy Luyện Tỏa 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Tất Sát-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Tất Sát-5 2
Ngọc Dạ Minh Châu 1
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Tất Sát-6 2
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Tất Sát-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
382 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Chính Xác-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Tâm Pháp 10
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Chính Xác-3 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Mảnh Binh Khí Lục 1
Tẩy Luyện Tỏa 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Chính Xác-4 2
Cường Hóa Thạch 35
Mảnh Binh Khí Lam 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Chính Xác-5 2
Ngọc Dạ Minh Châu 1
Mảnh Binh Khí Tím 1
Cường Hóa Thạch 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Chính Xác-6 2
Cường Hóa Thạch 80
Mảnh Binh Khí Cam 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Chính Xác-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
383 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Đỡ Đòn-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Tâm Pháp 10
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Đỡ Đòn-3 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Tẩy Luyện Tỏa 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Đỡ Đòn-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Đỡ Đòn-5 2
Ngọc Dạ Minh Châu 1
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Đỡ Đòn-6 2
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Đỡ Đòn-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
384 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Kháng Bạo-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Tâm Pháp 10
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Kháng Bạo-3 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Mảnh Binh Khí Lục 1
Tẩy Luyện Tỏa 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Kháng Bạo-4 2
Cường Hóa Thạch 35
Mảnh Binh Khí Lam 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Kháng Bạo-5 2
Ngọc Dạ Minh Châu 1
Mảnh Binh Khí Tím 1
Cường Hóa Thạch 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Kháng Bạo-6 2
Cường Hóa Thạch 80
Mảnh Binh Khí Cam 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Kháng Bạo-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
385 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Đá Công Kích-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Đá Tẩy Luyện 15
Rương Tâm Pháp 10
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Đá Công Kích-3 2
Kiếm Hồn Thạch 30
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Tẩy Luyện Tỏa 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Đá Công Kích-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích-5 2
Ngọc Dạ Minh Châu 1
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích-6 2
Đá Tẩy Luyện 100
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 5

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,