Sự kiện

[Sự kiện] Nạp Đơn Tuần 12

06-12-2019

Nạp đơn

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 78 đến 4h59 ngày thứ 79

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 79 đến 4h59 ngày thứ 80

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 80 đến 4h59 ngày thứ 81

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 81 đến 4h59 ngày thứ 82

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 82 đến 4h59 ngày thứ 83

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 83 đến 4h59 ngày thứ 84

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 84 đến 4h59 ngày thứ 85

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 3500 Vàng

 

Note

Tích Lũy Nạp Vàng Trong Ngày Đạt

Tên vật phẩm

Số lượng

Đợt 1

1500

Đá Công Kích-4

2

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Đá Công Kích-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 2

1500

Đá Sinh Lực-4

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Cường Hóa Thạch

30

3500

Đá Sinh Lực-5

1

Đá Chúc Phúc Lớn

1

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Cường Hóa Thạch

50

Đợt 3

1500

Túi Bảo Thạch-4

2

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Túi Bảo Thạch-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 4

1500

Đá Tất Sát-4

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Cường Hóa Thạch

30

3500

Đá Tất Sát-5

1

Đá Chúc Phúc Lớn

1

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Cường Hóa Thạch

50

Đợt 5

1500

Rương Bí Kíp

2

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Rương Trang Bị Đỏ

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 6

1500

Đá Bạo Kích-4

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Cường Hóa Thạch

30

3500

Đá Bạo Kích-5

1

Đá Chúc Phúc Lớn

1

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Cường Hóa Thạch

50

Đợt 7

1500

Đá Chính Xác-4

2

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Đá Chính Xác-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50