Sự kiện

[Sự kiện] Nạp Đơn Tuần 17

09-01-2020

Nạp đơn

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 113 đến 4h59 ngày thứ 114

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 114 đến 4h59 ngày thứ 115

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 115 đến 4h59 ngày thứ 116

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 116 đến 4h59 ngày thứ 117

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 117 đến 4h59 ngày thứ 118

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 118 đến 4h59 ngày thứ 119

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 119 đến 4h59 ngày thứ 120

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 3500 Vàng

 

Tích Lũy Nạp Vàng Trong Ngày Đạt

Vật phẩm

Số lượng

Đợt 1

1500

Đá Công Kích-4

2

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Đá Công Kích-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Rương Mảnh Tọa Kỵ

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 2

1500

Rương Bí Kíp

2

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Rương Trang Bị Đỏ

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Rương Mảnh Tọa Kỵ

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 3

1500

Cửu Dương Thần Công - quyển trung

10

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Cửu Dương Thần Công - quyển hạ

10

Tẩy Luyện Tỏa

5

Rương Mảnh Tọa Kỵ

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 4

1500

Đá Sinh Lực-4

2

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Đá Sinh Lực-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Rương Mảnh Tọa Kỵ

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 5

1500

Rương Bí Kíp

2

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Rương Trang Bị Đỏ

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Rương Mảnh Tọa Kỵ

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 6

1500

Đá Đỡ Đòn-4

2

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Đá Đỡ Đòn-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Rương Mảnh Tọa Kỵ

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 7

1500

Đá Né Tránh-4

2

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Đá Né Tránh-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Rương Mảnh Tọa Kỵ

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50