Sự kiện

[Sự kiện] Nạp Đơn Tuần 21

07-02-2020

Nạp đơn

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 141 đến 4h59 ngày thứ 142

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 142 đến 4h59 ngày thứ 143

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 143 đến 4h59 ngày thứ 144

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 144 đến 4h59 ngày thứ 145

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 145 đến 4h59 ngày thứ 146

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 146 đến 4h59 ngày thứ 147

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 147 đến 4h59 ngày thứ 148

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 3500 Vàng

Note

Tích lũy nạp vàng trong ngày đạt 

Vật phẩm

Số lượng

Đợt 1

1500

Cửu Dương Thần Công - quyển trung

10

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Cửu Dương Thần Công - quyển hạ

10

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 2

1500

Bùa Tẩy Luyện Cam

5

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Bùa Tẩy Luyện Cam

8

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 3

1500

Rương Bảo Thạch-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Rương Bảo Thạch-5

2

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 4

1500

Đá Né Tránh-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Đá Né Tránh-5

2

Tẩy Luyện Tỏa

5

Rương Mảnh Tọa Kỵ

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 5

1500

Bùa Tẩy Luyện Cam

5

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Bùa Tẩy Luyện Cam

8

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 6

1500

Đá Bạo Kích-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Đá Bạo Kích-5

2

Tẩy Luyện Tỏa

5

Rương Mảnh Tọa Kỵ

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 7

1500

Rương Bảo Thạch-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Rương Bảo Thạch-5

2

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50