Sự kiện

[Sự kiện] Nạp Đơn Tuần 22

14-02-2020

Nạp đơn

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 148 đến 4h59 ngày thứ 149

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 149 đến 4h59 ngày thứ 150

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 150 đến 4h59 ngày thứ 151

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 151 đến 4h59 ngày thứ 152

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 152 đến 4h59 ngày thứ 153

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 153 đến 4h59 ngày thứ 154

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 154 đến 4h59 ngày thứ 155

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 3500 Vàng

Note

Tích Lũy Nạp Vàng Trong Ngày Đạt

Vật phẩm

Số lượng

Đợt 1

1500

Ngọc May Mắn +14

1

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Ngọc May Mắn +15

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 2

1500

Rương Trang Bị Đỏ

1

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Bùa Tẩy Luyện Cam

8

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 3

1500

Rương Bảo Thạch-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Rương Bảo Thạch-5

2

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 4

1500

Đá Né Tránh-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Đá Né Tránh-5

2

Tẩy Luyện Tỏa

5

Rương Mảnh Tọa Kỵ

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 5

1500

Ngọc May Mắn +14

1

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Ngọc May Mắn +15

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 6

1500

Đá Bạo Kích-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Đá Bạo Kích-5

2

Tẩy Luyện Tỏa

5

Rương Mảnh Tọa Kỵ

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 7

1500

Rương Bảo Thạch-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

3

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

30

3500

Rương Bảo Thạch-5

2

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

50