Sự kiện

[Sự kiện] Nạp đơn tuần 27

19-03-2020

Nạp đơn

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 183 đến 4h59 ngày thứ 184

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 184 đến 4h59 ngày thứ 185

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 185 đến 4h59 ngày thứ 186

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 186 đến 4h59 ngày thứ 187

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 187 đến 4h59 ngày thứ 188

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 188 đến 4h59 ngày thứ 189

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 189 đến 4h59 ngày thứ 190

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 4500 Vàng

Note

Ngày mở máy chủ

Tích Lũy Nạp Vàng Trong Ngày Đạt

Vật phẩm

Số lượng

Đợt 1

183

1500

Túi Bảo Thạch-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

150

Đá Tẩy Luyện

30

4500

Túi Bảo Thạch-6

1

Tẩy Luyện Tỏa

10

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

350

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 2

184

1500

Cửu Dương Thần Công - quyển Trung

15

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

150

Đá Tẩy Luyện

30

4500

Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ

15

Tẩy Luyện Tỏa

10

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

350

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 3

185

1500

Túi Bảo Thạch-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

150

Đá Tẩy Luyện

30

4500

Túi Bảo Thạch-6

1

Tẩy Luyện Tỏa

10

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

350

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 4

186

1500

Đá Bạo Kích-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

150

Đá Tẩy Luyện

30

4500

Đá Bạo Kích-6

1

Tẩy Luyện Tỏa

10

Rương Mảnh Tọa Kỵ

1

Bạc

350

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 5

187

1500

Cửu Dương Thần Công - quyển Trung

15

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

150

Đá Tẩy Luyện

30

4500

Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ

15

Tẩy Luyện Tỏa

10

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

350

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 6

188

1500

Đá Tất Sát-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

150

Đá Tẩy Luyện

30

4500

Đá Tất Sát-6

1

Tẩy Luyện Tỏa

10

Rương Mảnh Tọa Kỵ

1

Bạc

350

Đá Tẩy Luyện

50

Đợt 7

189

1500

Túi Bảo Thạch-5

1

Tẩy Luyện Tỏa

5

Kinh Nghiệm Đan x2

1

Bạc

150

Đá Tẩy Luyện

30

4500

Túi Bảo Thạch-6

1

Tẩy Luyện Tỏa

10

Kinh Nghiệm Đan x3

1

Bạc

350

Đá Tẩy Luyện

50