Sự kiện

[Sự kiện] Nạp đơn tuần 31

17-04-2020

Nạp đơn

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 211 đến 4h59 ngày thứ 212

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 212 đến 4h59 ngày thứ 213

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 213 đến 4h59 ngày thứ 214

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 214 đến 4h59 ngày thứ 215

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 215 đến 4h59 ngày thứ 216

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 216 đến 4h59 ngày thứ 217

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 217 đến 4h59 ngày thứ 218

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1999 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 3999 Vàng

Quà thưởng

Note Ngày mở máy chủ Tích Lũy Nạp Vàng Trong Ngày Đạt Vật phẩm Số lượng
Đợt 1 211 1999 Túi Bảo Thạch-5 2
Chân Khí Đan 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Bạc 99
Đá Tẩy Luyện 30
3999 Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 299
Đá Tẩy Luyện 50
Đợt 2 212 1999 Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Chân Khí Đan 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Bạc 99
Đá Tẩy Luyện 30
3999 Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 299
Đá Tẩy Luyện 50
Đợt 3 213 1999 Túi Bảo Thạch-5 2
Chân Khí Đan 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Bạc 99
Đá Tẩy Luyện 30
3999 Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 299
Đá Tẩy Luyện 50
Đợt 4 214 1999 Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Chân Khí Đan 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Bạc 99
Đá Tẩy Luyện 30
3999 Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 299
Đá Tẩy Luyện 50
Đợt 5 215 1999 Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ 15
Chân Khí Đan 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Bạc 99
Đá Tẩy Luyện 30
3999 Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ 25
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 299
Đá Tẩy Luyện 50
Đợt 6 216 1999 Túi Bảo Thạch-5 2
Chân Khí Đan 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Bạc 99
Đá Tẩy Luyện 30
3999 Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 299
Đá Tẩy Luyện 50
Đợt 7 217 1999 Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ 15
Chân Khí Đan 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Bạc 99
Đá Tẩy Luyện 30
3999 Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ 25
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 299
Đá Tẩy Luyện 50