Sự kiện

[Sự kiện] Nạp đơn tuần 32

25-04-2020

Nạp đơn

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 218 đến 4h59 ngày thứ 219

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 219 đến 4h59 ngày thứ 220

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 220 đến 4h59 ngày thứ 221

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 221 đến 4h59 ngày thứ 222

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 222 đến 4h59 ngày thứ 223

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 223 đến 4h59 ngày thứ 224

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 224 đến 4h59 ngày thứ 225

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1999 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 3999 Vàng

Quà thưởng

Note Ngày mở máy chủ  Tích Lũy Nạp Vàng Trong Ngày Đạt Vật phẩm Số lượng
Đợt 1 218 1999 Túi Bảo Thạch-5 2
Chân Khí Đan 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Bạc 99
Đá Tẩy Luyện 30
3999 Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 299
Đá Tẩy Luyện 50
Đợt 2 219 1999 Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Chân Khí Đan 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Bạc 99
Đá Tẩy Luyện 30
3999 Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 299
Đá Tẩy Luyện 50
Đợt 3 220 1999 Túi Bảo Thạch-5 2
Chân Khí Đan 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Bạc 99
Đá Tẩy Luyện 30
3999 Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 299
Đá Tẩy Luyện 50
Đợt 4 221 1999 Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Chân Khí Đan 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Bạc 99
Đá Tẩy Luyện 30
3999 Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 299
Đá Tẩy Luyện 50
Đợt 5 222 1999 Ngọc May Mắn +14 1
Chân Khí Đan 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Bạc 99
Đá Tẩy Luyện 30
3999 Ngọc May Mắn +14 2
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 299
Đá Tẩy Luyện 50
Đợt 6 223 1999 Túi Bảo Thạch-5 2
Chân Khí Đan 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Bạc 99
Đá Tẩy Luyện 30
3999 Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 299
Đá Tẩy Luyện 50
Đợt 7 224 1999 Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ 15
Chân Khí Đan 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1
Bạc 99
Đá Tẩy Luyện 30
3999 Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ 25
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 299
Đá Tẩy Luyện 50