Sự kiện

Nạp Đơn Tuần 41

13-06-2020

Nạp Đơn

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 281 đến 4h59 ngày thứ 282

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 282 đến 4h59 ngày thứ 283

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 283 đến 4h59 ngày thứ 284

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 284 đến 4h59 ngày thứ 285

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 285 đến 4h59 ngày thứ 286

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 286 đến 4h59 ngày thứ 287

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 287 đến 4h59 ngày thứ 288

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng

     + Tích lũy nạp Vàng đủ 2500 Vàng

Quà thưởng

Note Ngày mở máy chủ Tích Lũy Nạp Vàng Trong Ngày Đạt Vật phẩm Số lượng
Đợt 1 281 1500 Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ 10
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 100
Đá Tẩy Luyện 20
2500 Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ 15
Tẩy Luyện Tỏa 10
Ngọc Định Tình 15
Bạc 200
Đá Tẩy Luyện 30
Đợt 2 282 1500 Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 100
Đá Tẩy Luyện 20
2500 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 10
Ngọc Định Tình 15
Bạc 200
Đá Tẩy Luyện 30
Đợt 3 283 1500 Rương Huyền Thiết 2
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 100
Đá Tẩy Luyện 20
2500 Rương Huyền Thiết 3
Tẩy Luyện Tỏa 10
Ngọc Định Tình 15
Bạc 200
Đá Tẩy Luyện 30
Đợt 4 284 1500 Túi Bảo Thạch-5 1
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 100
Đá Tẩy Luyện 20
2500 Túi Bảo Thạch-5 2
Tẩy Luyện Tỏa 10
Ngọc Định Tình 15
Bạc 200
Đá Tẩy Luyện 30
Đợt 5 285 1500 Rương Huyền Thiết 2
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 100
Đá Tẩy Luyện 20
2500 Rương Huyền Thiết 3
Tẩy Luyện Tỏa 10
Ngọc Định Tình 15
Bạc 200
Đá Tẩy Luyện 30
Đợt 6 286 1500 Túi Bảo Thạch-5 1
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 100
Đá Tẩy Luyện 20
2500 Túi Bảo Thạch-5 2
Tẩy Luyện Tỏa 10
Ngọc Định Tình 15
Bạc 200
Đá Tẩy Luyện 30
Đợt 7 287 1500 Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Tẩy Luyện Tỏa 5
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 100
Đá Tẩy Luyện 20
2500 Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 10
Ngọc Định Tình 15
Bạc 200
Đá Tẩy Luyện 30