Sự kiện

[Sự kiện] Nạp gói tuần 12

06-12-2019

Quà nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 78 đến 4h59 ngày thứ 79

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 79 đến 4h59 ngày thứ 80

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 80 đến 4h59 ngày thứ 81

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 81 đến 4h59 ngày thứ 82

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 82 đến 4h59 ngày thứ 83

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 83 đến 4h59 ngày thứ 84

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 84 đến 4h59 ngày thứ 85

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

- Mỗi mốc nạp có giới hạn số lần nhận thưởng khác nhau, người chơi nhận thưởng hết số lần giới hạn không thể nhận thưởng.

Lưu ý:  Người chơi nạp mốc nào sẽ chỉ nhận được phần thưởng mốc nạp đó.

Ngày mở máy chủ

Mốc đổi

Số lần đổi

Tên Vật Phẩm

Số lượng

78

200 vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

1000 vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Né Tránh-4

2

Đá Chúc Phúc Lớn

1

2000 vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Né Tránh-5

1

Chân Khí Đan

10

5000 vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Né Tránh-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

10000 vàng

1

Rương Bí Kíp

2

Đá Né Tránh-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

79

200 vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

1000 vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Sinh Lực-4

2

Đá Chúc Phúc Lớn

1

2000 vàng

1

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Sinh Lực-5

1

Chân Khí Đan

10

5000 vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Mảnh Binh Khí Cam

1

Đá Sinh Lực-6

1

Đá Tẩy Luyện

50

10000 vàng

1

Rương Bí Kíp

2

Đá Sinh Lực-7

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

Chân Khí Đan

20

80

200 vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

1000 vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Bạo Kích-4

2

Đá Chúc Phúc Lớn

1

2000 vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Bạo Kích-5

1

Chân Khí Đan

10

5000 vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Bạo Kích-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

10000 vàng

1

Rương Bí Kíp

2

Đá Bạo Kích-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

 

Ngày mở máy chủ

Mốc đổi

Số lần đổi

Tên Vật Phẩm

Số lượng

81

200 vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

1000 vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Tất Sát-4

2

Đá Chúc Phúc Lớn

1

2000 vàng

1

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Tất Sát-5

1

Chân Khí Đan

10

5000 vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Tất Sát-6

1

Mảnh Binh Khí Cam

1

10000 vàng

1

Rương Bí Kíp

2

Đá Tất Sát-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

82

200 vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

1000 vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Đỡ Đòn-4

2

Đá Chúc Phúc Lớn

1

2000 vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Đỡ Đòn-5

1

Chân Khí Đan

10

5000 vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

Đá Đỡ Đòn-6

1

10000 vàng

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Đá Đỡ Đòn-6

1

Ngọc May Mắn +14

1

Chân Khí Đan

20

83

200 vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

1000 vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Chính Xác-4

2

Đá Chúc Phúc Lớn

1

2000 vàng

1

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Chính Xác-5

1

Chân Khí Đan

10

5000 vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Chính Xác-6

1

Mảnh Binh Khí Cam

1

10000 vàng

1

Rương Bí Kíp

2

Đá Chính Xác-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

84

200 vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

1000 vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Công Kích-4

2

Đá Chúc Phúc Lớn

1

2000 vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Công Kích-5

1

Chân Khí Đan

10

5000 vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Công Kích-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

10000 vàng

1

Rương Bí Kíp

2

Đá Công Kích-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20