Sự kiện

[Sự kiện] Nạp gói tuần 20

30-01-2020

Quà nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 134 đến 4h59 ngày thứ 135

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 135 đến 4h59 ngày thứ 136

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 136 đến 4h59 ngày thứ 137

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 137 đến 4h59 ngày thứ 138

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 138 đến 4h59 ngày thứ 139

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 139 đến 4h59 ngày thứ 140

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 140 đến 4h59 ngày thứ 141

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Ngày mở máy chủ

Điều kiện

Số lần

Vật phẩm

Số lượng

134

200 Vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

1000 Vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Kháng Bạo-4

2

Rương Tâm Pháp

2

2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Kháng Bạo-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Kháng Bạo-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

10000 Vàng

1

Tam Hợp Kiếm (14 ngày)

1

Đá Kháng Bạo-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

135

200 Vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

1000 Vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Đở Đòn-4

2

Rương Tâm Pháp

2

2000 Vàng

1

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Đở Đòn-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Đá Cường Hóa

50

Mảnh Binh Khí Cam

1

Đá Đở Đòn-6

1

Đá Tẩy Luyện

50

10000 Vàng

1

Rương Bảo Vật Đỏ

1

Đá Đở Đòn-7

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

Chân Khí Đan

20

136

200 Vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

1000 Vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Chính Xác-4

2

Rương Tâm Pháp

2

2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Chính Xác-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Chính Xác-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

10000 Vàng

1

Ngọc Thử Luân Tọa (7 ngày)

1

Đá Chính Xác-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

137

200 Vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

1000 Vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Tất Sát-4

2

Rương Tâm Pháp

2

2000 Vàng

1

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Tất Sát-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Đá Cường Hóa

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Tất Sát-6

1

Mảnh Binh Khí Cam

1

10000 Vàng

1

Tiêu Dao Binh Khí (14 ngày)

1

Đá Tất Sát-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

138

200 Vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

1000 Vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Bạo Kích-4

2

Rương Tâm Pháp

2

2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Bạo Kích-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

Đá Bạo Kích-6

1

10000 Vàng

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Đá Bạo Kích-7

1

Ngọc May Mắn Siêu Cấp

1

Chân Khí Đan

20

139

200 Vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

1000 Vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Công Kích-4

2

Rương Tâm Pháp

2

2000 Vàng

1

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Công Kích-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Bùa Tẩy Luyện Vàng

3

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Công Kích-6

1

Mảnh Binh Khí Cam

1

10000 Vàng

1

Ngọc May Mắn Siêu Cấp

1

Đá Công Kích-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

140

200 Vàng

5

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

10

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

2

Kiếm Hồn Thạch

20

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

1000 Vàng

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Sinh Lực-4

2

Rương Tâm Pháp

2

2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Sinh Lực-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Kiếm Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Sinh Lực-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

10000 Vàng

1

Rương Bảo Vật Đỏ

1

Đá Sinh Lực-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20