Sự kiện

[Sự kiện] Nạp gói tuần 23

20-02-2020

Quà nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 155 đến 4h59 ngày thứ 156

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 156 đến 4h59 ngày thứ 157

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 157 đến 4h59 ngày thứ 158

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 158 đến 4h59 ngày thứ 159

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 159 đến 4h59 ngày thứ 160

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 160 đến 4h59 ngày thứ 161

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 161 đến 4h59 ngày thứ 162

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Ngày mở máy chủ

Điều kiện

Số lần

vật phẩm

Số lượng

155

200 Vàng

5

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

 500 Vàng

2

Bạc

200

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

 1000 Vàng

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Kháng Bạo-4

2

Rương Tâm Pháp

2

2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Kháng Bạo-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Kháng Bạo-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

 10000 Vàng

1

Lam Khổng Tước (7 ngày)

1

Đá Kháng Bạo-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

156

200 Vàng

5

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

 500 Vàng

2

Bạc

200

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

 1000 Vàng

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Đỡ Đòn-4

2

Rương Tâm Pháp

2

2000 Vàng

1

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Đỡ Đòn-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Đá Cường Hóa

50

Mảnh Binh Khí Cam

1

Đá Đỡ Đòn-6

1

Đá Tẩy Luyện

50

 10000 Vàng

1

Rương Bảo Vật Đỏ

1

Đá Đỡ Đòn-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

157

200 Vàng

5

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

 500 Vàng

2

Bạc

200

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

 1000 Vàng

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Chính Xác-4

2

Rương Tâm Pháp

2

2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Chính Xác-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Chính Xác-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

 10000 Vàng

1

Ngoại Trang Quỷ Y (14 ngày)

1

Đá Chính Xác-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

158

200 Vàng

5

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

 500 Vàng

2

Bạc

200

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

 1000 Vàng

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Tất Sát-4

2

Rương Tâm Pháp

2

2000 Vàng

1

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Tất Sát-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Đá Cường Hóa

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Tất Sát-6

1

Mảnh Binh Khí Cam

1

 10000 Vàng

1

Lưu Tinh Bộ Pháp (7 ngày)

1

Đá Tất Sát-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

159

200 Vàng

5

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

 500 Vàng

2

Bạc

200

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

 1000 Vàng

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Bạo Kích-4

2

Rương Tâm Pháp

2

2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Bạo Kích-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

50

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

Đá Bạo Kích-6

1

 10000 Vàng

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Đá Bạo Kích-7

1

Ngọc May Mắn Siêu Cấp

1

Chân Khí Đan

20

160

200 Vàng

5

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

 500 Vàng

2

Bạc

200

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

 1000 Vàng

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Công Kích-4

2

Rương Tâm Pháp

2

2000 Vàng

1

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Công Kích-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Công Kích-6

1

Mảnh Binh Khí Cam

1

 10000 Vàng

1

Rương Bảo Vật Đỏ

1

Đá Công Kích-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

161

200 Vàng

5

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

 500 Vàng

2

Bạc

200

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Tâm Pháp

1

 1000 Vàng

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Sinh Lực-4

2

Rương Tâm Pháp

2

2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Sinh Lực-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Sinh Lực-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

 10000 Vàng

1

Ngọc May Mắn Siêu Cấp

1

Đá Sinh Lực-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20