Sự kiện

[Sự kiện] Nạp gói tuần 24

27-02-2020

Quà nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 162 đến 4h59 ngày thứ 163

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 163 đến 4h59 ngày thứ 164

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 164 đến 4h59 ngày thứ 165

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 165 đến 4h59 ngày thứ 166

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 166 đến 4h59 ngày thứ 167

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 167 đến 4h59 ngày thứ 168

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 168 đến 4h59 ngày thứ 169

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Ngày mở máy chủ

Điều kiện

Số lần

Vật phẩm

Số lượng

162

 200 Vàng

5

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

2

Bạc

200

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Ngũ Hành Ấn

10

 1000 Vàng

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Kháng Bạo-4

2

Rương Ngũ Hành Ấn

20

 2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Kháng Bạo-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Kháng Bạo-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

 10000 Vàng

1

Tối Thượng Kiếm Hạp (14 ngày)

1

Đá Kháng Bạo-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

163

 200 Vàng

5

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

2

Bạc

200

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Ngũ Hành Ấn

10

 1000 Vàng

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Đỡ Đòn-4

2

Rương Ngũ Hành Ấn

20

 2000 Vàng

1

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Đỡ Đòn-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Cường Hóa Thạch

50

Mảnh Binh Khí Cam

1

Đá Đỡ Đòn-6

1

Đá Tẩy Luyện

50

 10000 Vàng

1

Rương Bảo Vật Đỏ

1

Đá Đỡ Đòn-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

164

 200 Vàng

5

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

2

Bạc

200

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Ngũ Hành Ấn

10

 1000 Vàng

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Chính Xác-4

2

Rương Ngũ Hành Ấn

20

 2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Chính Xác-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Chính Xác-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

 10000 Vàng

1

Rương Bảo Vật Đỏ

1

Đá Chính Xác-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

165

 200 Vàng

5

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

2

Bạc

200

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Ngũ Hành Ấn

10

 1000 Vàng

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Tất Sát-4

2

Rương Ngũ Hành Ấn

20

 2000 Vàng

1

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Tất Sát-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Cường Hóa Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Tất Sát-6

1

Mảnh Binh Khí Cam

1

 10000 Vàng

1

Niên Thú (14 ngày)

1

Đá Tất Sát-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

166

 200 Vàng

5

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

2

Bạc

200

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Ngũ Hành Ấn

10

 1000 Vàng

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Bạo Kích-4

2

Rương Ngũ Hành Ấn

20

 2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Bạo Kích-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

50

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

Đá Bạo Kích-6

1

 10000 Vàng

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Đá Bạo Kích-7

1

Ngọc May Mắn Siêu Cấp

1

Chân Khí Đan

20

167

 200 Vàng

5

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

2

Bạc

200

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Ngũ Hành Ấn

10

 1000 Vàng

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Công Kích-4

2

Rương Ngũ Hành Ấn

20

 2000 Vàng

1

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Công Kích-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Công Kích-6

1

Mảnh Binh Khí Cam

1

 10000 Vàng

1

Rương Bảo Vật Đỏ

1

Đá Công Kích-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20

168

 200 Vàng

5

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

2

Bạc

200

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Rương Ngũ Hành Ấn

10

 1000 Vàng

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Sinh Lực-4

2

Rương Ngũ Hành Ấn

20

 2000 Vàng

1

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Sinh Lực-5

1

Chân Khí Đan

10

 5000 Vàng

1

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Sinh Lực-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

 10000 Vàng

1

Hàng Long Bộ Pháp (14 ngày)

1

Đá Sinh Lực-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Chân Khí Đan

20