Sự kiện

[Sự kiện] Nạp gói tuần 27

19-03-2020

Quà nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 183 đến 4h59 ngày thứ 184

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 184 đến 4h59 ngày thứ 185

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 185 đến 4h59 ngày thứ 186

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 186 đến 4h59 ngày thứ 187

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 187 đến 4h59 ngày thứ 188

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 188 đến 4h59 ngày thứ 189

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 189 đến 4h59 ngày thứ 190

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Ngày mở máy chủ

Điều kiện

Vật phẩm

Số lượng

183

 200 Vàng

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

Bạc

200

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

1000 Vàng

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Kháng Bạo-4

2

Đá Chúc Phúc Lớn

1

 2000 Vàng

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Kháng Bạo-5

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

 5000 Vàng

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Kháng Bạo-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

 10000 Vàng

Thủy Kỳ Lân (14 ngày)

1

Đá Kháng Bạo-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

3

184

 200 Vàng

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

Bạc

200

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

1000 Vàng

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Đỡ Đòn-4

2

Đá Chúc Phúc Lớn

1

 2000 Vàng

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Đỡ Đòn-5

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

 5000 Vàng

Cường Hóa Thạch

50

Mảnh Binh Khí Cam

1

Đá Đỡ Đòn-6

1

Đá Tẩy Luyện

50

 10000 Vàng

Thẻ Hiệp Khách Đường Thiên Hành

1

Đá Đỡ Đòn-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

3

185

 200 Vàng

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

Bạc

200

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

1000 Vàng

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Chính Xác-4

2

Đá Chúc Phúc Lớn

1

 2000 Vàng

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Chính Xác-5

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

 5000 Vàng

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Chính Xác-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

 10000 Vàng

U Hoàng Binh Khí (14 ngày)

1

Đá Chính Xác-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

3

186

 200 Vàng

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

Bạc

200

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

1000 Vàng

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Tất Sát-4

2

Đá Chúc Phúc Lớn

1

 2000 Vàng

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Tất Sát-5

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

 5000 Vàng

Cường Hóa Thạch

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Tất Sát-6

1

Mảnh Binh Khí Cam

1

 10000 Vàng

Ngoại Trang U Hoàng (14 ngày)

1

Đá Tất Sát-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

3

187

 200 Vàng

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

Bạc

200

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

1000 Vàng

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Bạo Kích-4

2

Đá Chúc Phúc Lớn

1

 2000 Vàng

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Bạo Kích-5

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

 5000 Vàng

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

50

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

Đá Bạo Kích-6

1

 10000 Vàng

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Đá Bạo Kích-7

1

Ngọc May Mắn Siêu Cấp

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

3

188

 200 Vàng

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

Bạc

200

Mảnh Binh Khí Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

1000 Vàng

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Binh Khí Lam

1

Đá Công Kích-4

2

Đá Chúc Phúc Lớn

1

 2000 Vàng

Mảnh Binh Khí Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Công Kích-5

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

 5000 Vàng

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Công Kích-6

1

Mảnh Binh Khí Cam

1

 10000 Vàng

Đá Tẩy Luyện

100

Đá Công Kích-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

3

189

 200 Vàng

Bạc

100

Đá Tẩy Luyện

10

Túi Bảo Thạch-3

1

Tẩy Luyện Tỏa

2

500 Vàng

Bạc

200

Mảnh Ngoại Trang Lục

1

Túi Bảo Thạch-3

2

Đá Chúc Phúc Vừa

1

1000 Vàng

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

20

Mảnh Ngoại Trang Lam

1

Đá Sinh Lực-4

2

Đá Chúc Phúc Lớn

1

 2000 Vàng

Mảnh Ngoại Trang Tím

1

Tẩy Luyện Tỏa

20

Đá Sinh Lực-5

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

 5000 Vàng

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

Đá Tẩy Luyện

50

Đá Sinh Lực-6

1

Mảnh Ngoại Trang Cam

1

 10000 Vàng

Thái Cực Song Ngư (14 ngày)

1

Đá Sinh Lực-7

1

Minh Chủ Lệnh Bài

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

3