Sự kiện

[Sự kiện] Nạp gói tuần 29

03-04-2020

Quà nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 197 đến 4h59 ngày thứ 198

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 198 đến 4h59 ngày thứ 199

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 199 đến 4h59 ngày thứ 200

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 200 đến 4h59 ngày thứ 201

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 201 đến 4h59 ngày thứ 202

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 202 đến 4h59 ngày thứ 203

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 203 đến 4h59 ngày thứ 204

https://9dtruyenky.vn/public/static/uploads/photo_2020-02-07_08-40-19-2(1).jpg

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Quà thưởng

Ngày mở máy chủ Điều kiện Số lần Vật phẩm   Số lượng
197  200 Vàng  5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Tẩy Luyện Tỏa 2
500 Vàng  2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
 1000 Vàng  2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Kháng Bạo-4 2
Đá Chúc Phúc Lớn 1
2000 Vàng  1 Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Kháng Bạo-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
5000 Vàng  1 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Kháng Bạo-6 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
 10000 Vàng  1 Lưu Tinh Bộ Pháp (7 ngày) 1
Đá Kháng Bạo-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
198  200 Vàng  5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Tẩy Luyện Tỏa 2
500 Vàng  2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
 1000 Vàng  2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Đỡ Đòn-4 2
Đá Chúc Phúc Lớn 1
2000 Vàng  1 Mảnh Binh Khí Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Đỡ Đòn-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
5000 Vàng  1 Cường Hóa Thạch 50
Mảnh Binh Khí Cam 1
Đá Đỡ Đòn-6 1
Long Mộc Lệnh 1
 10000 Vàng  1 Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Đá Đỡ Đòn-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
199  200 Vàng  5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Tẩy Luyện Tỏa 2
500 Vàng  2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
 1000 Vàng  2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Chính Xác-4 2
Đá Chúc Phúc Lớn 1
2000 Vàng  1 Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Chính Xác-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
5000 Vàng  1 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Chính Xác-6 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
 10000 Vàng  1 Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Đá Chính Xác-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
200  200 Vàng  5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Tẩy Luyện Tỏa 2
500 Vàng  2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
 1000 Vàng  2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Tất Sát-4 2
Đá Chúc Phúc Lớn 1
2000 Vàng  1 Mảnh Binh Khí Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Tất Sát-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
5000 Vàng  1 Cường Hóa Thạch 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Tất Sát-6 1
Mảnh Binh Khí Cam 1
 10000 Vàng  1 Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Đá Tất Sát-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
201  200 Vàng  5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Tẩy Luyện Tỏa 2
500 Vàng  2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
 1000 Vàng  2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Bạo Kích-4 2
Đá Chúc Phúc Lớn 1
2000 Vàng  1 Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Bạo Kích-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
5000 Vàng  1 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Đá Bạo Kích-6 1
 10000 Vàng  1 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Đá Bạo Kích-7 1
Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
202  200 Vàng  5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Tẩy Luyện Tỏa 2
500 Vàng  2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
 1000 Vàng  2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Công Kích-4 2
Đá Chúc Phúc Lớn 1
2000 Vàng  1 Mảnh Binh Khí Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Công Kích-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
5000 Vàng  1 Cường Hóa Thạch 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Công Kích-6 1
Mảnh Binh Khí Cam 1
 10000 Vàng  1 Đá Tẩy Luyện 100
Đá Công Kích-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
203  200 Vàng  5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Tẩy Luyện Tỏa 2
500 Vàng  2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
 1000 Vàng  2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Sinh Lực-4 2
Đá Chúc Phúc Lớn 1
2000 Vàng  1 Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Sinh Lực-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
5000 Vàng  1 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Sinh Lực-6 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
 10000 Vàng  1 Tiêu Dao Binh Khí (14 ngày) 1
Đá Sinh Lực-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3