Sự kiện

[Sự kiện] Quà nạp gói tuần 31

17-04-2020

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 211 đến 4h59 ngày thứ 212

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 212 đến 4h59 ngày thứ 213

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 213 đến 4h59 ngày thứ 214

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 214 đến 4h59 ngày thứ 215

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 215 đến 4h59 ngày thứ 216

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 216 đến 4h59 ngày thứ 217

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 217 đến 4h59 ngày thứ 218

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Ngày mở máy chủ Điều kiện Số lần Vật phẩm   Số lượng
211 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Tẩy Luyện Tỏa 2
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Kháng Bạo-4 2
Đá Chúc Phúc Lớn 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Kháng Bạo-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Kháng Bạo-6 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Tiêu Dao Binh Khí (14 ngày) 1
Đá Kháng Bạo-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
212 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Tẩy Luyện Tỏa 2
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Đỡ Đòn-4 2
Đá Chúc Phúc Lớn 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Mảnh Binh Khí Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Đỡ Đòn-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Cường Hóa Thạch 50
Mảnh Binh Khí Cam 1
Đá Đỡ Đòn-6 1
Long Mộc Lệnh 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Đá Đỡ Đòn-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
213 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Tẩy Luyện Tỏa 2
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Chính Xác-4 2
Đá Chúc Phúc Lớn 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Chính Xác-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Chính Xác-6 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Ngoại Trang Tiêu Dao (14 ngày) 1
Đá Chính Xác-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
214 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Tẩy Luyện Tỏa 2
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Tất Sát-4 2
Đá Chúc Phúc Lớn 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Mảnh Binh Khí Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Tất Sát-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Cường Hóa Thạch 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Tất Sát-6 1
Mảnh Binh Khí Cam 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Đá Tất Sát-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
215 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Tẩy Luyện Tỏa 2
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Bạo Kích-4 2
Đá Chúc Phúc Lớn 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Bạo Kích-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Đá Bạo Kích-6 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Đá Bạo Kích-7 1
Ngọc May Mắn +16 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
216 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Tẩy Luyện Tỏa 2
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Công Kích-4 2
Đá Chúc Phúc Lớn 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Mảnh Binh Khí Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Công Kích-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Cường Hóa Thạch 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Công Kích-6 1
Mảnh Binh Khí Cam 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đại Thánh Chiến Kỳ (14 ngày) 1
Đá Công Kích-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
217 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Tẩy Luyện Tỏa 2
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Sinh Lực-4 2
Đá Chúc Phúc Lớn 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Sinh Lực-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Sinh Lực-6 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Đá Sinh Lực-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3