Sự kiện

[Sự kiện] Quà nạp gói tuần 33

01-05-2020

Nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 225 đến 4h59 ngày thứ 226

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 226 đến 4h59 ngày thứ 227

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 227 đến 4h59 ngày thứ 228

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 228 đến 4h59 ngày thứ 229

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 229 đến 4h59 ngày thứ 230

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 230 đến 4h59 ngày thứ 231

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 231 đến 4h59 ngày thứ 232

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Ngày mở máy chủ Điều kiện Số lần Vật phẩm   Số lượng
225 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Kháng Bạo-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Túi Ngọc May Mắn II 1
Đá Kháng Bạo-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Kháng Bạo-6 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Tiêu Dao Binh Khí (14 ngày) 1
Đá Kháng Bạo-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
226 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Đỡ Đòn-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Mảnh Binh Khí Tím 1
Túi Ngọc May Mắn II 1
Đá Đỡ Đòn-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Cường Hóa Thạch 50
Mảnh Binh Khí Cam 1
Đá Đỡ Đòn-6 1
Long Mộc Lệnh 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Đá Đỡ Đòn-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
227 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Chính Xác-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Túi Ngọc May Mắn II 1
Đá Chính Xác-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Chính Xác-6 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Ngoại Trang Tiêu Dao (14 ngày) 1
Đá Chính Xác-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
228 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Tất Sát-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Mảnh Binh Khí Tím 1
Túi Ngọc May Mắn II 1
Đá Tất Sát-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Cường Hóa Thạch 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Tất Sát-6 1
Mảnh Binh Khí Cam 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Đá Tất Sát-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
229 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Bạo Kích-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Túi Ngọc May Mắn II 1
Đá Bạo Kích-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Đá Bạo Kích-6 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Đá Bạo Kích-7 1
Ngọc May Mắn +16 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
230 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Công Kích-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Mảnh Binh Khí Tím 1
Túi Ngọc May Mắn II 1
Đá Công Kích-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Cường Hóa Thạch 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Công Kích-6 1
Mảnh Binh Khí Cam 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Trảm Ma Bộ Pháp (7 ngày) 1
Đá Công Kích-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
231 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Bạc 100
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Sinh Lực-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Túi Ngọc May Mắn II 1
Đá Sinh Lực-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Sinh Lực-6 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Đá Sinh Lực-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3