Sự kiện

[Sự kiện] Quà nạp gói tuần 34

08-05-2020

Nạp gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 232 đến 4h59 ngày thứ 233

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 233 đến 4h59 ngày thứ 234

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 234 đến 4h59 ngày thứ 235

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 235 đến 4h59 ngày thứ 236

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 236 đến 4h59 ngày thứ 237

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 237 đến 4h59 ngày thứ 238

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 238 đến 4h59 ngày thứ 239

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Ngày mở máy chủ Điều kiện Số lần Vật phẩm  Số lượng
232 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 40
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 100
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 200
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Kháng Bạo-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 400
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Túi Ngọc May Mắn-II 1
Đá Kháng Bạo-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 1000
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Kháng Bạo-6 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2000
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 15
Đá Kháng Bạo-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
233 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 40
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 100
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 200
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Đỡ Đòn-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 400
Mảnh Binh Khí Tím 1
Túi Ngọc May Mắn-II 1
Đá Đỡ Đòn-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 1000
Cường Hóa Thạch 50
Mảnh Binh Khí Cam 1
Đá Đỡ Đòn-6 1
Long Mộc Lệnh 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2000
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Đá Đỡ Đòn-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
234 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 40
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 100
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 200
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Chính Xác-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 400
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Túi Ngọc May Mắn-II 1
Đá Chính Xác-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 1000
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Chính Xác-6 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2000
Đại Thánh Chiến Kỳ (14 ngày) 1
Đá Chính Xác-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
235 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 40
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 100
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 200
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Tất Sát-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 400
Mảnh Binh Khí Tím 1
Túi Ngọc May Mắn-II 1
Đá Tất Sát-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 1000
Cường Hóa Thạch 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Tất Sát-6 1
Mảnh Binh Khí Cam 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2000
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Đá Tất Sát-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
236 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 40
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 100
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 200
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Bạo Kích-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 400
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Túi Ngọc May Mắn-II 1
Đá Bạo Kích-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 1000
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Đá Bạo Kích-6 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2000
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Đá Bạo Kích-7 1
Ngọc May Mắn +16 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
237 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 40
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 100
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 200
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Công Kích-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 400
Mảnh Binh Khí Tím 1
Túi Ngọc May Mắn-II 1
Đá Công Kích-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 1000
Cường Hóa Thạch 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Công Kích-6 1
Mảnh Binh Khí Cam 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2000
Lưu Tinh Bộ Pháp (7 ngày) 1
Đá Công Kích-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
238 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 40
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Túi Bảo Thạch-3 1
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 100
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Túi Bảo Thạch-3 2
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 200
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Đá Sinh Lực-4 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 400
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Túi Ngọc May Mắn-II 1
Đá Sinh Lực-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 1000
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Long Mộc Lệnh 1
Đá Sinh Lực-6 1
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2000
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Đá Sinh Lực-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3