Sự kiện

[Sự kiện] Quà nạp gói tuần 36

23-05-2020

Nạp Gói

- Tính theo ngày mở server

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 246 đến 4h59 ngày thứ 247

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 247 đến 4h59 ngày thứ 248

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 248 đến 4h59 ngày thứ 249

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 249 đến 4h59 ngày thứ 250

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 250 đến 4h59 ngày thứ 251

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 251 đến 4h59 ngày thứ 252

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 252 đến 4h59 ngày thứ 253

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

     + Quy đổi 200 vàng 

     + Quy đổi 500 vàng 

     + Quy đổi 1000 vàng

     + Quy đổi 2000 vàng

     + Quy đổi 5000 vàng

     + Quy đổi 10000 vàng 

Ngày mở máy chủ Điều kiện Số lần  Vật phẩm  Số lượng
246 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Túi Bảo Thạch-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Bùa Tẩy Luyện Tím 2
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Tẩy Luyện 40
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-5 4
Cường Hóa Thạch 50
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
247 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Túi Bảo Thạch-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Đá Chúc Phúc Vừa 2
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Tẩy Luyện 40
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Chúc Phúc Lớn 2
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Binh Khí Tím 1
Đá Tẩy Luyện 60
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-5 4
Cường Hóa Thạch 50
Mảnh Binh Khí Cam 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
248 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Túi Bảo Thạch-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Bùa Tẩy Luyện Tím 2
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Tẩy Luyện 40
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-5 4
Cường Hóa Thạch 50
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Ngọc Thử Luân Tọa (14 ngày) 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
249 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Túi Bảo Thạch-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Đá Chúc Phúc Vừa 2
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Tẩy Luyện 40
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Chúc Phúc Lớn 2
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Binh Khí Tím 1
Đá Tẩy Luyện 60
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-5 4
Cường Hóa Thạch 50
Mảnh Binh Khí Cam 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
250 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Túi Bảo Thạch-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Bùa Tẩy Luyện Tím 2
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Tẩy Luyện 40
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-5 4
Cường Hóa Thạch 50
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - Mật Tịch 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
251 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Túi Bảo Thạch-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Binh Khí Lục 1
Đá Chúc Phúc Vừa 2
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Tẩy Luyện 40
Mảnh Binh Khí Lam 1
Đá Chúc Phúc Lớn 2
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Binh Khí Tím 1
Đá Tẩy Luyện 60
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-5 4
Cường Hóa Thạch 50
Mảnh Binh Khí Cam 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - Mật Tịch 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
252 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Túi Bảo Thạch-3 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 10
Hiệp Khách kinh nghiệm đan II 2
Rương Ngũ Hành Ấn 5
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-3 2
Kiếm Hồn Thạch 20
Mảnh Ngoại Trang Lục 1
Bùa Tẩy Luyện Tím 2
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Tẩy Luyện 40
Mảnh Ngoại Trang Lam 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-4 4
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 40
Mảnh Ngoại Trang Tím 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-5 4
Cường Hóa Thạch 50
Mảnh Ngoại Trang Cam 1
Tẩy Luyện Tỏa 35
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 4