Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 162

19-10-2022

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.   

- Đợt 1: Diễn ra 3 ngày từ 5h00 ngày 21/10 đến 4h59p ngày 24/10

- Đợt 2: Diễn ra 4 ngày từ 5h00 ngày 24/10 đến 4h59p ngày 28/10

Phần thưởng

Đợt 1

Đối với máy chủ: S1 - S216

Mốc Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1 5000 Võ Hồn Tiến Bậc Đan 50
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Khí Bàn - Thái Cực 30
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Khoáng Thạch Thần Bí 1
Yếu Quyết Võ Học 40
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Mốc 3 15000 Tụ Linh Đan 3
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Rương Trang Bị Sát Tinh 1
Mốc 4 35000 Khí Bàn - Ngũ Hành 15
Rương Trang Bị Trấn Hồn 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 1
Trấn Hồn Bội 1
Mốc 5 55000 Ngọc Dạ Minh Châu 10
Lam Linh Ngư Nguyên Thần 60
Tuyệt Thế Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 2

Đối với máy chủ: S217 - S221

Mốc  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 100
Túi Bảo Thạch-6 1
Tín Vật Môn Phái 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Khí Bàn - Thái Cực 30
Yếu Quyết Võ Học 40
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 3 15000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 100
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Thiên Vương Lệnh Bài 3
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 5
Sát Tinh Bội 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Trang Bị Sát Tinh 1
Mốc 5 55000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Lam Linh Ngư Nguyên Thần 60
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 1

Đợt 2

Đối với máy chủ: S1 - S216

Mốc  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1 5000 Tụ Linh Đan 1
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Túi Bảo Thạch-6 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Tụ Linh Đan 2
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 6
Mốc 3 20000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Mốc 4 35000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Đá Công Kích-7 2
Mảnh Trảm Ma Bộ Pháp 60
Mốc 5 55000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Mảnh Kim Giáp Bạch Hổ 60
Rương Trang Bị Trấn Hồn 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Sinh Lực-8 1
Mốc 6 75000 Tuyệt Thế Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Lam Linh Ngư Nguyên Thần 80
Đá Sinh Lực-9 1
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1

Đối với máy chủ: S217 - S221

Mốc Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Tín Vật Môn Phái 30
Túi Bảo Thạch-6 1
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Tín Vật Môn Phái 20
Căn Cốt Đan 50
Yếu Quyết Võ Học 40
Túi Bảo Thạch-6 2
Kiếm Hồn Thạch 100
Mốc 3 20000 Yếu Quyết Cổ Phổ 25
Thẻ Hiệp Khách Độc Cô Kiếm 1
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Tử Ngọc III 50
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 3
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Mảnh Trảm Ma Bộ Pháp 60
Đá Sinh Lực-7 2
Lam Ngọc III 50
Mốc 5 55000 Minh Chủ Lệnh Bài 4
Mảnh Kim Giáp Bạch Hổ 60
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Sinh Lực-8 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Mốc 6 75000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Lam Linh Ngư Nguyên Thần 80
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Đá Sinh Lực-8 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 25

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,