Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 44

28-06-2020

Nội Dung

Thời gian:  5h00 ngày thứ 17/07 đến 4h59p ngày 24/07 áp dụng riêng cho S1-S90 và S91-S102.

(Hình ảnh minh họa)

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.

Phần Thưởng

MỐC  S1-S90 Vàng tích lũy Vật Phẩm Số Lượng
Mốc 1 2000 Chân Khí Đan 10
Tẩy Luyện Tỏa 20
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Đá Sinh Lực-4 2
Rương Huyền Thiết 2
Mốc 2 7000 Rương Sách Bị Động Linh Thú 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
U Hoàng Binh Khí (7 ngày) 1
Đá Sinh Lực-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Chân Khí Đan 30
Đá Tẩy Luyện 80
Đá Sinh Lực-6 2
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Mốc 4 35000 Ngọc May Mắn +16 1
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Tẩy Luyện Tỏa 50
Đá Sinh Lực-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Mốc 5 60000 Rương Huyền Thiết 5
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Đá Sinh Lực-7 2
Khoáng Thạch Thần Bí 15
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 6 100000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 15
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Đá Sinh Lực-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Mốc 7 150000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 20
Đá Sinh Lực-9 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Khoáng Thạch Thần Bí 25

 

MỐC:  S91-S102 Vàng tích lũy Vật Phẩm Số Lượng
Mốc 1 2000 Rương Ngũ Hành Ấn 10
Tẩy Luyện Tỏa 20
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Đá Sinh Lực-4 2
Cửu Dương Thần Công - quyển trung 10
Mốc 2 7000 Rương Sách Bị Động Linh Thú 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
U Hoàng Binh Khí (7 ngày) 1
Đá Sinh Lực-5 1
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Cửu Dương Thần Công - quyển trung 20
Đá Tẩy Luyện 80
Đá Sinh Lực-6 1
Ngọc May Mắn +14 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Mốc 4 35000 Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Tẩy Luyện Tỏa 50
Đá Sinh Lực-6 2
Thiên Vương Lệnh Bài 2
Mốc 5 60000 Rương Huyền Thiết 5
Ngọc May Mắn +15 1
Đá Sinh Lực-7 1
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 20
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 6 100000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Rương Huyền Thiết 10
Mảnh Ngoại Trang Cam 5
Đá Sinh Lực-7 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Mốc 7 150000 Minh Chủ Lệnh Bài 3
Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên 1
Đá Sinh Lực-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Mảnh Vân Dao Bộ Pháp 20