Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 46

28-06-2020

Nội Dung

Đợt 1:  05h00 ngày thứ 31/07 đến 04h59p ngày 04/08 áp dụng riêng cho S1-S92 và S93-S105.

Đợt 2:  05h00 ngày thứ 04/08 đến 04h59p ngày 07/08 áp dụng riêng cho S1-S92 và S93-S105.

(Hình ảnh minh họa)

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.

Phần Thưởng

Đợt 1: 31/07-04/08

MỐC ĐỢT 1: S1-S92 Vàng tích lũy Vật Phẩm Số lượng
Mốc 1 2500 Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-4 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Rương Huyền Thiết 2
Mốc 2 7500 Tẩy Luyện Tỏa 50
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Đá Tẩy Luyện 100
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Mốc 4 35000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 5
Đá Tẩy Luyện 150
Túi Bảo Thạch-7 1
Khoáng Thạch Thần Bí 8
Mốc 5 75000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Túi Bảo Thạch-8 1
Khoáng Thạch Thần Bí 15
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 20

 

MỐC ĐỢT 1: S93-S105 Vàng tích lũy Vật Phẩm Số lượng
Mốc 1 2500 Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-4 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Rương Tâm Pháp 10
Mốc 2 7500 Tẩy Luyện Tỏa 50
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Đá Tẩy Luyện 100
U Hoàng Binh Khí (14 ngày) 1
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Ngọc Định Tình 80
Mốc 4 35000 Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Thiên Vương Lệnh Bài 2
Đá Tẩy Luyện 150
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 5 75000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Túi Bảo Thạch-7 2
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 20
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1

 

ĐỢT 2: 04/08-07/08

MỐC ĐỢT 2: S1-S92 Vàng tích lũy Vật Phẩm Số lượng
Mốc 1 2500 Ngọc Dạ Minh Châu 3
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-4 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Mốc 2 7500 Ngọc Dạ Minh Châu 5
Tẩy Luyện Tỏa 30
Rương Sách Bị Động Linh Thú 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Ngọc Dạ Minh Châu 8
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Túi Bảo Thạch-6 2
Đá Tẩy Luyện 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 4 35000 Ngọc Dạ Minh Châu 10
Ngọc Định Tình 80
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 5
Túi Bảo Thạch-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Mốc 5 75000 Ngọc Dạ Minh Châu 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Túi Bảo Thạch-8 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 20
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1

 

MỐC ĐỢT 2: S93-S105 Vàng tích lũy Vật Phẩm  Số lượng
Mốc 1 2500 Cường Hóa Thạch 35
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Túi Bảo Thạch-4 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Rương Tâm Pháp 10
Mốc 2 7500 Tam Hợp Kiếm (7 ngày) 1
Rương Sách Bị Động Linh Thú 5
Rương Tinh Thiết 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Cường Hóa Thạch 80
Ngọc May Mắn +15 1
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Mốc 4 35000 Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Rương Huyền Thiết 5
Ngọc Định Tình 80
Túi Bảo Thạch-6 2
Thiên Vương Lệnh Bài 2
Mốc 5 75000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Huyền Thiết 10
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1