Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 47

26-07-2020

Nội Dung

Thời gian:  05h00 ngày thứ 07/08 đến 04h59p ngày 14/08 áp dụng riêng cho S1-S92 và S93-S106.

(Hình ảnh minh họa)

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.

Phần Thưởng

MỐC : S1-S92 Vàng tích lũy Vật Phẩm Số Lượng
Mốc 1 2999 Vàng 600
Rương Sách Bị Động Linh Thú 3
Đá Công Kích-5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 7999 Vàng 1000
Đá Tẩy Luyện 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Đá Công Kích-6 1
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 19999 Vàng 2400
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 3
Đá Công Kích-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 100
Mốc 4 39999 Vàng 4000
Trứng Hiệp Lang 2
Đá Tẩy Luyện 150
Đá Công Kích-7 2
Khoáng Thạch Thần Bí 8
Mốc 5 79999 Vàng 8000
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Đá Công Kích-8 1
Khoáng Thạch Thần Bí 10
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 10
Mốc 4 139999 Vàng 12000
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Đá Công Kích-9 1
Khoáng Thạch Thần Bí 15
Mốc 5 199999 Vàng 15000
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Công Kích-10 1
Khoáng Thạch Thần Bí 30
Mảnh Hàng Long Bộ Pháp 40

 

MỐC : S93-S106 Vàng tích lũy Vật Phẩm Số Lượng
Mốc 1 2999 Vàng 600
Rương Sách Bị Động Linh Thú 3
Đá Công Kích-4 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 7999 Vàng 1000
Đá Tẩy Luyện 50
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 10
Đá Công Kích-5 1
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 19999 Vàng 2400
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 3
Đá Công Kích-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 39999 Vàng 4000
Trứng Hiệp Lang 2
Đá Tẩy Luyện 150
Đá Công Kích-7 1
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 5 79999 Vàng 8000
Hỏa Kỳ Lân (14 ngày) 1
Đá Công Kích-7 2
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 100
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 4 139999 Vàng 12000
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Đá Công Kích-8 2
Rương Huyền Thiết 10
Mốc 5 199999 Vàng 15000
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Công Kích-9 1
Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên 1
Mảnh Điệp Vũ Bộ Pháp 40