Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 49

26-07-2020

Nội Dung

Thời gian:  

Đợt 1: 05h00 ngày thứ 21/08 đến 04h59p ngày 23/08 áp dụng riêng cho S1-S90 và S90-S107.

Đợt 2: 05h00 ngày thứ 23/08 đến 04h59p ngày 25/08 áp dụng riêng cho S1-S90 và S90-S107.

Đợt 3: 05h00 ngày thứ 25/08 đến 04h59p ngày 28/08 áp dụng riêng cho S1-S90 và S90-S107.

(Hình ảnh minh họa)

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.

Phần Thưởng

Đợt 1: 21/08 - 23/08

MỐC : S1- S90 Vàng tích lũy Vật Phẩm  Số Lượng
Mốc 1 5000 Rương Bí Kíp 10
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Túi Bảo Thạch-5 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Đá Tẩy Luyện 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Túi Bảo Thạch-6 1
Chân Khí Đan 15
Mốc 3 15000 Chân Khí Đan 25
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 5
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-7 1
Khoáng Thạch Thần Bí 5

 

MỐC : S90 - S107 Vàng tích lũy Vật Phẩm  Số Lượng
Mốc 1 5000 Rương Bí Kíp 10
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Túi Bảo Thạch-5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Đá Tẩy Luyện 50
Rương Huyền Thiết 3
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Ngọc May Mắn +15 1
Rương Ngũ Hành Ấn 80
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 2
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 20
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1

 

Đợt 2: 23/08 - 25/08

MỐC: S1 - S90 Vàng tích lũy Vật Phẩm Số Lượng
Mốc 1 5000 Rương Bí Kíp 10
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Túi Bảo Thạch-5 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Đá Tẩy Luyện 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Túi Bảo Thạch-6 1
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Chân Khí Đan 25
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 5
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-7 1
Ngọc Dạ Minh Châu 8

 

MỐC : S90 - S107 Vàng tích lũy Vật Phẩm  Số Lượng
Mốc 1 5000 Rương Bí Kíp 10
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Túi Bảo Thạch-5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Đá Tẩy Luyện 50
Rương Huyền Thiết 3
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Ngọc May Mắn +15 1
Rương Ngũ Hành Ấn 80
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 2
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 20
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1

 

Đợt 3: 25/08 - 28/08

MỐC: S1-S90 Vàng Tích Lũy Vật Phẩm Số Lượng

Mốc 1

5000

Rương Bí Kíp 10
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Túi Bảo Thạch-5 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3

Mốc 2

10000

Tẩy Luyện Tỏa 30
Đá Tẩy Luyện 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Túi Bảo Thạch-6 1
Chân Khí Đan 15

Mốc 3

15000

Chân Khí Đan 25
Rương Ngũ Hành Ấn 100
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80

Mốc 4

35000

Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 5
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-7 1
Ngọc Dạ Minh Châu 8

Mốc 5

75000

Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Chân Khí Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Túi Bảo Thạch-7 2
Khoáng Thạch Thần Bí 10

Mốc 6

100000

Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Trứng Hiệp Lang 5
Tẩy Luyện Tỏa 100
Túi Bảo Thạch-8 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 15

 

 

MỐC: S90 - S107 Vàng tích lũy Vật Phẩm Số Lượng

Mốc 1

5000

Rương Bí Kíp 10
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Túi Bảo Thạch-5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3

Mốc 2

10000

Tẩy Luyện Tỏa 30
Đá Tẩy Luyện 50
Rương Huyền Thiết 3
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50

Mốc 3

15000

Ngọc May Mắn +15 1
Rương Ngũ Hành Ấn 80
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Huyền Thiết 5

Mốc 4

35000

Thiên Vương Lệnh Bài 2
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 20
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1

Mốc 5

75000

Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Rương Bảo Bật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Túi Bảo Thạch-7 1
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 35

Mốc 6

100000

Minh Chủ Lệnh Bài 2
Trứng Hiệp Lang 5
Tẩy Luyện Tỏa 100
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Huyền Thiết 15