Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 51

23-08-2020

Nội Dung

Thời gian: 

Đợt 1:  05h00 ngày thứ 04/09/2020 đến 04h59p ngày 06/09/2020 áp dụng riêng cho S1-S100 và S101-S109.

Đợt 2:  05h00 ngày thứ 06/09/2020 đến 04h59p ngày 08/09/2020 áp dụng riêng cho S1-S100 và S101-S109.

Đợt 3:  05h00 ngày thứ 08/09/2020 đến 04h59p ngày 11/09/2020 áp dụng riêng cho S1-S100 và S101-S109.

(Hình ảnh minh họa)

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.

Phần Thưởng

Đợt 1: 04/09/2020 - 06/09/2020

MỐC : S1-S100 Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Rương Bí Kíp 10
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Túi Bảo Thạch-5 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Đá Tẩy Luyện 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Túi Bảo Thạch-6 1
Chân Khí Đan 15
Mốc 3 15000 Chân Khí Đan 25
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 5
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-7 1
Khoáng Thạch Thần Bí 5

 

MỐC: S101 - S109  Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Rương Bí Kíp 10
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Túi Bảo Thạch-5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Đá Tẩy Luyện 50
Rương Huyền Thiết 3
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Ngọc May Mắn +15 1
Rương Ngũ Hành Ấn 80
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 2
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 20
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1

 

Đợt 2: 06/09/2020 - 08/09/2020

MỐC : S1-S100 Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Rương Bí Kíp 10
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Túi Bảo Thạch-5 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Đá Tẩy Luyện 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Túi Bảo Thạch-6 1
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Chân Khí Đan 25
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 5
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-7 1
Ngọc Dạ Minh Châu 8

 

MỐC : S101 - S109 Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Rương Bí Kíp 10
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Túi Bảo Thạch-5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Đá Tẩy Luyện 50
Rương Huyền Thiết 3
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Ngọc May Mắn +15 1
Rương Ngũ Hành Ấn 80
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 2
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 20
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1

 

Đợt 3: 08/09/2020 - 11/09/2020

 

MỐC : S1-S100 Vàng tích lũy Vật phẩm  Số lượng
Mốc 1 5000 Rương Bí Kíp 10
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Túi Bảo Thạch-5 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Đá Tẩy Luyện 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Túi Bảo Thạch-6 1
Chân Khí Đan 15
Mốc 3 15000 Chân Khí Đan 25
Rương Ngũ Hành Ấn 100
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 5
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-7 1
Ngọc Dạ Minh Châu 8
Mốc 5 75000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Chân Khí Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Túi Bảo Thạch-7 2
Khoáng Thạch Thần Bí 10
Mốc 6 100000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Tôn hiệu Tuyệt Đại Phú Hào 1
Tẩy Luyện Tỏa 100
Túi Bảo Thạch-8 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 15

 

MỐC: S101-109  Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Rương Bí Kíp 10
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Túi Bảo Thạch-5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Đá Tẩy Luyện 50
Rương Huyền Thiết 3
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Ngọc May Mắn +15 1
Rương Ngũ Hành Ấn 80
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 2
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 20
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 5 75000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Túi Bảo Thạch-7 1
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 35
Mốc 6 100000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Tôn hiệu Tuyệt Đại Phú Hào 1
Tẩy Luyện Tỏa 100
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Huyền Thiết 15