Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 52

30-08-2020

Nội Dung

Thời gian: 

Đợt 1:  05h00 ngày thứ 11/09/2020 đến 04h59p ngày 13/09/2020 áp dụng riêng cho S1-S100 và S101-S111.

Đợt 2:  05h00 ngày thứ 13/09/2020 đến 04h59p ngày 17/09/2020 áp dụng riêng cho S1-S100 và S101-S111.

(Hình ảnh minh họa)

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.

Phần Thưởng

Đợt 1: 11/09/2020 - 13/09/2020

MỐC : S1-S100 Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Khoáng Thạch Thần Bí 1
Rương Tâm Pháp 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Rương Sách Bị Động Linh Thú 5
Kiếm Hồn Thạch 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Chân Khí Đan 15
Mốc 3 15000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Mốc 4 30000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 5
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-7 1
Khoáng Thạch Thần Bí 5

 

MỐC : S101-S111 Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Rương Bí Kíp 10
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Túi Bảo Thạch-5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Rương Sách Bị Động Linh Thú 5
Rương Tinh Thiết 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Ngọc May Mắn +15 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 30000 Thiên Vương Lệnh Bài 2
Thẻ Hiệp Khách Đường Thiên Hành 1
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1

Đợt 2: 13/09/2020 - 17/09/2020

MỐC : S1-S100 Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Ngọc Dạ Minh Châu 2
Rương Tâm Pháp 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Rương Sách Bị Động Linh Thú 5
Kiếm Hồn Thạch 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Chân Khí Đan 15
Mốc 3 15000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 5
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Mốc 4 30000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 15
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-7 1
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Mốc 5 60000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Chân Khí Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Túi Bảo Thạch-7 2
Ngọc Dạ Minh Châu 6

 

MỐC : S101-S111 Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Rương Bí Kíp 10
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Túi Bảo Thạch-5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Rương Sách Bị Động Linh Thú 5
Rương Tinh Thiết 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Ngọc May Mắn +15 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 30000 Thiên Vương Lệnh Bài 2
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 20
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 5 60000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Túi Bảo Thạch-7 1
Cường Hóa Thạch 100