Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 57

27-09-2020

Nội Dung

Thời gian: 

Đợt 1:  05h00 ngày thứ 16/10/2020 đến 04h59p ngày 19/10/2020 áp dụng riêng cho S1-S105 và S106-S116.

Đợt 2:  05h00 ngày thứ 19/10/2020 đến 04h59p ngày 21/10/2020 áp dụng riêng cho S1-S105 và S106-S116.

Đợt 3:  05h00 ngày thứ 21/10/2020 đến 04h59p ngày 23/10/2020 áp dụng riêng cho S1-S105 và S106-S116.

(Hình ảnh minh họa)

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.

Phần Thưởng

Đợt 1: 16/10/2020 - 19/10/2020

MỐC : S1- S105 Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Ngọc Dạ Minh Châu 1
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Đá Công Kích-5 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Kiếm Hồn Thạch 50
Đá Công Kích-6 1
Khoáng Thạch Thần Bí 1
Mốc 3 15000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Đá Công Kích-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Ngọc Dạ Minh Châu 2
Mốc 4 35000 Đá Tẩy Luyện 100
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 20
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Đá Công Kích-7 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Mốc 5 55000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Đá Công Kích-7 2
Phượng Hoàng (14 ngày) 1

 

MỐC : S106-S116 Vàng tích lũy Vật phẩm  Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Đá Công Kích-5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Rương Tinh Thiết 10
Đá Công Kích-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Ngọc May Mắn +15 1
Cường Hóa Thạch 50
Đá Công Kích-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 2
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 30
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Đá Công Kích-6 2
Ngoại Trang Tuyệt Thế (14 ngày) 1
Mốc 5 55000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Đá Công Kích-7 1
Phượng Hoàng (14 ngày) 1

 

Đợt 2: 19/10/2020 - 21/10/2020

MỐC : S1-S105 Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 2500 Đá Chúc Phúc Lớn 5
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Cường Hóa Thạch 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Mốc 2 7500 Ngọc May Mắn +15 1
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Kiếm Hồn Thạch 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Ngọc Dạ Minh Châu 2
Mốc 3 15000 Cường Hóa Thạch 100
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc May Mắn +16 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Mốc 4 35000 Ngọc May Mắn +17 1
Cường Hóa Thạch 150
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-7 1
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Mốc 5 65000 Ngọc May Mắn +18 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 20
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Bảo Thạch-7 2
Khoáng Thạch Thần Bí 4

 

MỐC : S106-S116 Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 2500 Rương Ngũ Hành Ấn 50
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Túi Bảo Thạch-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Mốc 2 7500 Tẩy Luyện Tỏa 30
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Rương Tinh Thiết 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Mốc 3 15000 Rương Huyền Thiết 5
Kiếm Hồn Thạch 80
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 2
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 30
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Túi Bảo Thạch-6 2
Tam Hợp Kiếm (14 ngày) 1
Mốc 5 65000 Trứng Hiệp Lang 3
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1

Đợt 3: 21/10/2020 - 23/10/2020

MỐC : S1-S105 Vàng tích lũy Vật phẩm  Số lượng
Mốc 1 5000 Ngọc Dạ Minh Châu 2
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Đá Sinh Lực-5 2
Đá Tẩy Luyện 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Kiếm Hồn Thạch 50
Đá Sinh Lực-6 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Mốc 3 20000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 15
Đá Sinh Lực-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 20
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Đá Sinh Lực-7 1
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Mốc 5 55000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Trảm Ma Bộ Pháp (14 ngày) 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Đá Sinh Lực-7 2
Trứng Hiệp Lang 3

 

MỐC : S106-S116 Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Đá Sinh Lực-5 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Rương Huyền Thiết 5
Đá Sinh Lực-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 20000 U Hoàng Binh Khí (7 ngày) 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Đá Sinh Lực-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 2
Trứng Hiệp Lang 1
Tẩy Luyện Tỏa 80
Đá Sinh Lực-7 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 5 55000 Trứng Hiệp Lang 2
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Đá Sinh Lực-8 1
Rương Huyền Thiết 15

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,