Sự kiện

Tích Lũy Nạp Tuần 45

30-08-2020

Nội Dung

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 25/09 đến 4h59 ngày thứ 28/09

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 29/09 đến 4h59 ngày thứ 30/09

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 01/10 đến 4h59 ngày thứ 02/10

(Hình ảnh minh họa)

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.

- Đợt này sự kiện diễn ra 2 đợt, tương ứng 5 mốc khác nhau.

Phần Thưởng

Đợt 1: 25/09 - 28/09

MỐC : S1 - S100 Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Ngọc Dạ Minh Châu 2
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Kiếm Hồn Thạch 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Mốc 3 15000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Mốc 4 25000 Đá Tẩy Luyện 100
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 20
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Túi Bảo Thạch-7 1
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Mốc 5 50000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Túi Bảo Thạch-7 2
Ngọc Dạ Minh Châu 5
Mốc 6 75000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Tử Ngọc 10
Túi Bảo Thạch-8 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 10

 

MỐC : S101 - S112 Vàng tích lũy Vật phẩm  Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Thái Cực Song Ngư (7 ngày) 1
Rương Tinh Thiết 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Ngọc May Mắn +15 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 25000 Thiên Vương Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 15
Tẩy Luyện Tỏa 50
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 5 50000 Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Túi Bảo Thạch-7 1
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 35
Mốc 6 75000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Tử Ngọc 10
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Huyền Thiết 10

 

Đợt 2: 29/09 - 30/09

MỐC : S1-S100 Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Ngọc Dạ Minh Châu 2
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Đá Công Kích-5 2
Niên Thú (7 ngày) 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Kiếm Hồn Thạch 50
Đá Công Kích-6 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Mốc 3 15000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Đá Công Kích-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Mốc 4 25000 Rương Sách Bị Động Linh Thú 3
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 20
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Đá Công Kích-7 1
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Mốc 5 50000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Đá Công Kích-7 2
Ngọc Dạ Minh Châu 5
Mốc 6 75000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Lam Ngọc 10
Đá Công Kích-8 1
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 10

 

MỐC : S101 - S112 Vàng tích lũy Vật phẩm  Số lượng
Mốc 1 5000 Rương Ngũ Hành Ấn 50
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Đá Công Kích-5 1
Niên Thú (7 ngày) 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Rương Tinh Thiết 10
Đá Công Kích-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Ngọc May Mắn +15 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Đá Công Kích-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Mốc 4 25000 Thiên Vương Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 15
Tẩy Luyện Tỏa 50
Đá Công Kích-6 2
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 5 50000 Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Đá Công Kích-7 1
Thiên Vương Lệnh Bài 2
Mốc 6 75000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Lam Ngọc 10
Đá Công Kích-7 2
Rương Huyền Thiết 10

 

Đợt 3: 01/10 - 02/10

 

MỐC : S1 -S100 Vàng tích lũy Vật phẩm  Số lượng
Mốc 1 5000 Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 20
Đá Sinh Lực-5 2
Đá Tẩy Luyện 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 20
Kiếm Hồn Thạch 50
Đá Sinh Lực-6 1
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Mốc 3 20000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 20
Đá Sinh Lực-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Ngọc Dạ Minh Châu 7
Mốc 4 50000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 40
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Đá Sinh Lực-7 2
Khoáng Thạch Thần Bí 7
Mốc 5 100000 Minh Chủ Lệnh Bài 3
Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Sinh Lực-8 2
Trứng Hiệp Lang 4

 

MỐC : S101 -S112 Vàng tích lũy Vật phẩm  Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 100
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Đá Sinh Lực-5 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 15
Rương Huyền Thiết 5
Đá Sinh Lực-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 20000 Ngọc May Mắn +16 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Đá Sinh Lực-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 15
Mốc 4 50000 Thiên Vương Lệnh Bài 3
Thẻ Hiệp Khách Đường Thiên Hành 1
Tẩy Luyện Tỏa 80
Đá Sinh Lực-7 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 5 100000 Trứng Hiệp Lang 4
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Sinh Lực-8 1
Mảnh Niên Thú 50

 

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,