Sự kiện

Tích lũy tiêu phí ngày - Tuần 23

20-02-2020

Tích lũy tiêu phí ngày

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng. 

- Đợt sự kiện diễn ra 7 đợt theo số ngày mở máy chủ.

- Thời gian mở máy chủ: 

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 155 đến 4h59 ngày thứ 156

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 156 đến 4h59 ngày thứ 157

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 157 đến 4h59 ngày thứ 158

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 158 đến 4h59 ngày thứ 159

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 159 đến 4h59 ngày thứ 160

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 160 đến 4h59 ngày thứ 161

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 161 đến 4h59 ngày thứ 162

Mục đích

- Tạo thêm sân chơi cho các gamer có thói quen tích lũy vàng. Sự kiện kèm theo tiệm tranh mua giúp người chơi tiêu phí và nhận thưởng khi tiêu phí đạt mốc. 

Phần thưởng

Vàng tích lũy ngày 1,3,6

Vật Phẩm Thưởng

Số lượng

Đơn giá

Giá vàng

3000

Vàng

600

1

600

Đá Tẩy Luyện

50

10

500

Tẩy Luyện Tỏa

20

30

600

Túi Bảo Thạch-5

1

1620

1620

Chân Khí Đan

2

15

30

9000

Vàng

1200

1

1200

Cửu Dương Thần Công - quyển Trung

2

100

200

Bùa Tẩy Luyện Cam

2

650

1300

Túi bảo thạch-5

2

1620

3240

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

80

10

800

19000

Vàng

2000

1

2000

Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ

2

200

400

Túi Bảo Thạch-6

2

4860

9720

Tẩy Luyện Tỏa

80

30

2400

Chân Khí Đan

10

15

150

30000

Vàng

2200

1

2200

Đá Tẩy Luyện

150

10

1500

Rương Bảo Vật Đỏ

1

15000

15000

Túi Bảo Thạch-7

1

14580

14580

Kinh nghiệm đan x3

1

100

100

 

Vàng tích lũy ngày 2,4

Vật Phẩm Thưởng

Số lượng

Đơn giá

Giá vàng

3000

Vàng

600

1

600

Đá Tẩy Luyện

50

10

500

Tẩy Luyện Tỏa

20

30

600

Túi Bảo Thạch-5

1

1620

1620

Chân Khí Đan

2

15

30

9000

Vàng

1200

1

1200

Cửu Dương Thần Công - quyển Trung

2

100

200

Bùa Tẩy Luyện Cam

2

650

1300

Túi bảo thạch-5

2

1620

3240

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

80

10

800

19000

Vàng

2000

1

2000

Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ

2

200

400

Túi Bảo Thạch-6

2

4860

9720

Tẩy Luyện Tỏa

80

30

2400

Chân Khí Đan

10

15

150

30000

Vàng

2200

1

2200

Đá Tẩy Luyện

150

10

1500

Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp

1

26999

26999

Túi Bảo Thạch-7

1

14580

14580

Kinh nghiệm đan x3

1

100

100

 

 

Vàng tích lũy ngày 5,7

Vật Phẩm Thưởng

Số lượng

Đơn giá

Giá vàng

3000

Vàng

600

1

600

Đá Tẩy Luyện

50

10

500

Tẩy Luyện Tỏa

20

30

600

Túi Bảo Thạch-5

1

1620

1620

Chân Khí Đan

2

15

30

9000

Vàng

1200

1

1200

Cửu Dương Thần Công - quyển Trung

2

100

200

Bùa Tẩy Luyện Cam

2

650

1300

Túi bảo thạch-5

2

1620

3240

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

80

10

800

19000

Vàng

2000

1

2000

Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ

2

200

400

Túi Bảo Thạch-6

2

4860

9720

Tẩy Luyện Tỏa

80

30

2400

Chân Khí Đan

10

15

150

30000

Vàng

2200

1

2200

Đá Tẩy Luyện

150

10

1500

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

150

10

1500

Túi Bảo Thạch-7

1

14580

14580

Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên

1

3000

3000