Sự kiện

Tích Lũy Tiêu Phí Tuần 145

25-06-2022

Tích Lũy Tiêu Phí

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.

Thời gian

- Bắt đầu: 05h00 ngày 26/06/2022.

- Kết thúc: 04h59 ngày 30/06/2022.

Phần thưởng

Đối với máy chủ: S1 - S199

Mốc Vàng tích lũy Vật phẩm thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Bạc 1000
Ngọc Dạ Minh Châu 2
Túi Bảo Thạch-6 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Võ Hồn Tiến Bậc Đan 50
Yếu Quyết Cổ Phổ 15
Túi Bảo Thạch-6 2
Bạc 2000
Mốc 3 20000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 15
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Túi Bảo Thạch-7 2
Lam Ngọc III 50
Mốc 5 55000 Tụ Linh Đan 5
Bạc 3000
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 1
Mốc 6 85000 Minh Chủ Lệnh Bài 4
Mảnh Ngoại Trang Cam 100
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 4
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 2

Đối với máy chủ: S200 - S204

Mốc Vàng tích lũy Vật phẩm thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Bạc 1000
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-5 2
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Bạc 2000
Rương Huyền Thiết 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Mốc 3 20000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 100
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 2
Tử Ngọc III 50
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 15
Túi Bảo Thạch-7 1
Rương Huyền Thiết 10
Mốc 5 55000 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-7 2
Bạc 3000
Mốc 6 85000 Mảnh Ngoại Trang Cam 100
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ

Chu muội kính bút,