Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 146

30-06-2022

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.   

- Đợt 1: Diễn ra 3 ngày từ 5h00 ngày 01/07 đến 4h59p ngày 04/07

- Đợt 2: Diễn ra 4 ngày từ 5h00 ngày 04/07 đến 4h59p ngày 08/07

Phần thưởng

Đợt 1

Đối với máy chủ: S1 - S200

Mốc Vàng tích lũy Vật phẩm thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Võ Hồn Tiến Bậc Đan 50
Ngọc Dạ Minh Châu 2
Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Tín Vật Môn Phái 30
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Võ Hồn Tiến Bậc Đan 100
Yếu Quyết Võ Học 40
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Mốc 3 15000 Tụ Linh Đan 3
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Mốc 4 35000 Khí Bàn - Ngũ Hành 15
Thẻ Hiệp Khách Doãn Hàm Yên 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 1
Ngọc Dạ Minh Châu 6
Mốc 5 55000 Ngọc Dạ Minh Châu 10
Hỏa Phụng Nguyên Thần 80
Tuyệt Thế Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 2

Đối với máy chủ: S200 - S205

Mốc Vàng tích lũy Vật phẩm thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 100
Túi Bảo Thạch-6 1
Tín Vật Môn Phái 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Kiếm Hồn Thạch 100
Yếu Quyết Võ Học 40
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 3 15000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 100
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Thiên Vương Lệnh Bài 3
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 5
Trứng Hiệp Lang 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 2
Thẻ Hiệp Khách Doãn Hàm Yên 1
Mốc 5 55000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Hỏa Phụng Nguyên Thần 80
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 1

Đợt 2

Đối với máy chủ: S1 - S200

Mốc Vàng tích lũy Vật phẩm thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Tụ Linh Đan 1
Ngọc Dạ Minh Châu 2
Túi Bảo Thạch-6 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Tụ Linh Đan 2
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Mốc 3 20000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Mốc 4 35000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Đá Công Kích-7 2
Ngọc Dạ Minh Châu 6
Mốc 5 55000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Công Kích-8 1
Mốc 6 75000 Tuyệt Thế Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Hỏa Phụng Nguyên Thần 80
Đá Công Kích-9 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 3

Đối với máy chủ: S200 - S205

Mốc Vàng tích lũy Vật phẩm thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Tín Vật Môn Phái 30
Túi Bảo Thạch-6 1
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Tín Vật Môn Phái 20
Căn Cốt Đan 50
Yếu Quyết Võ Học 40
Túi Bảo Thạch-6 2
Kiếm Hồn Thạch 100
Mốc 3 20000 Yếu Quyết Cổ Phổ 25
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Tử Ngọc III 30
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 20
Đá Công Kích-7 2
Lam Ngọc III 40
Mốc 5 55000 Minh Chủ Lệnh Bài 3
Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Công Kích-8 1
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 40
Mốc 6 75000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Hỏa Phụng Nguyên Thần 80
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Đá Công Kích-8 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 25

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,