Sự kiện

[Tuần 179] Tích Lũy Nạp Thẻ

16-02-2023

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.   

- Đợt 1: Diễn ra 3 ngày từ 5h00 ngày 17/02 đến 4h59p ngày 20/02/2023

- Đợt 2: Diễn ra 4 ngày từ 5h00 ngày 20/02 đến 4h59p ngày 24/02/2023

Phần thưởng

Đợt 1

Đối với máy chủ: S1 - S233

Mốc  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1 5000 Võ Hồn Tiến Bậc Đan 50
Ngọc Dạ Minh Châu 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Khí Bàn - Thái Cực 30
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Yếu Quyết Võ Học 40
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 8
Mốc 3 15000 Tụ Linh Đan 3
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Trứng Hiệp Lang 2
Mốc 4 35000 Ngọc Dạ Minh Châu 15
Rương Trang Bị Trấn Hồn 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 1
Thiên Đạo Thạch 3
Mốc 5 55000 Mảnh Ngọc Thử Luân Tọa 100
Thánh Quang Long Nguyên Thần 60
Thiên Đạo Thạch 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 2

Đối với máy chủ: S234 - S238

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 100
Túi Bảo Thạch-6 1
Tín Vật Môn Phái 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Khí Bàn - Thái Cực 30
Trứng Hiệp Lang 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 3 15000 Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 10
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Thiên Vương Lệnh Bài 3
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 3
Sát Tinh Bội 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 5 55000 Mảnh Ngọc Thử Luân Tọa 100
Thánh Quang Long Nguyên Thần 60
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 1

Đợt 2

Đối với máy chủ: S1 - S233

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1 5000 Tụ Linh Đan 2
Ngọc Dạ Minh Châu 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Tụ Linh Đan 4
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 10
Mốc 3 20000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Ngọc Dạ Minh Châu 10
Mốc 4 35000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Mảnh Hư Vô Bộ Pháp 70
Đá Công Kích-7 2
Thiên Đạo Thạch 3
Mốc 5 55000 Thiên Đạo Thạch 5
Mảnh Đại Cát Đại Lợi 70
Rương Trang Bị Trấn Hồn 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Công Kích-8 1
Mốc 6 75000 Tuyệt Thế Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Thánh Quang Long Nguyên Thần 80
Đá Công Kích-8 1
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1

Đối với máy chủ: S234 - S238

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Tín Vật Môn Phái 30
Túi Bảo Thạch-6 1
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Tín Vật Môn Phái 20
Căn Cốt Đan 50
Yếu Quyết Võ Học 40
Túi Bảo Thạch-6 2
Yếu Quyết Cổ Phổ 15
Mốc 3 20000 Yếu Quyết Cổ Phổ 25
Thẻ Hiệp Khách Doãn Hàm Yên 1
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Tử Ngọc III 80
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 3
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Mảnh Hư Vô Bộ Pháp 70
Đá Công Kích-7 2
Lam Ngọc III 80
Mốc 5 55000 Ngọc Dạ Minh Châu 5
Mảnh Đại Cát Đại Lợi 70
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Công Kích-8 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Mốc 6 75000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Thánh Quang Long Nguyên Thần 80
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Đá Công Kích-8 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 25

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,