Sự kiện

[Tuần 183] Tích Lũy Nạp Thẻ

16-03-2023

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.   

- Đợt 1: Diễn ra 3 ngày từ 5h00 ngày 17/03 đến 4h59p ngày 20/03/2023

- Đợt 2: Diễn ra 4 ngày từ 5h00 ngày 20/03 đến 4h59p ngày 24/03/2023

Phần thưởng

Đợt 1

Đối với máy chủ: S1 - S237

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1        5,000 Võ Hồn Tiến Bậc Đan 50
Ngọc Dạ Minh Châu 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Khí Bàn - Thái Cực 30
Mốc 2      10,000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Yếu Quyết Võ Học 40
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 8
Mốc 3      15,000 Tụ Linh Đan 3
Khoáng Thạch Thần Bí 7
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Trứng Lôi Thiểm 2
Mốc 4      35,000 Ngọc Dạ Minh Châu 15
Rương Trang Bị Trấn Hồn 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 1
Thiên Đạo Thạch 5
Mốc 5      55,000 Mảnh Mèo Thần Tài 100
Ngọc Thố Nguyên Thần 80
Thiên Đạo Thạch 8
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 2

Đối với máy chủ: S238 - S242

Mốc Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1           5,000 Đá Tẩy Luyện 50
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 100
Túi Bảo Thạch-6 1
Tín Vật Môn Phái 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2         10,000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Khí Bàn - Thái Cực 30
Trứng Hiệp Lang 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 3         15,000 Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 10
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Thiên Vương Lệnh Bài 3
Mốc 4         35,000 Minh Chủ Lệnh Bài 3
Sát Tinh Bội 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 5         55,000 Mảnh Mèo Thần Tài 100
Ngọc Thố Nguyên Thần 80
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 1

Đợt 2

Đối với máy chủ: S1 - S237

Mốc  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1        5,000 Tụ Linh Đan 2
Ngọc Dạ Minh Châu 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2      10,000 Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Tụ Linh Đan 4
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 10
Mốc 3      20,000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Ngọc Dạ Minh Châu 10
Mốc 4      35,000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Mảnh Đại Cát Đại Lợi 70
Đá Sinh Lực-7 2
Thiên Đạo Thạch 5
Mốc 5      55,000 Thiên Đạo Thạch 8
Mảnh Hắc Ám Bộ Pháp 60
Rương Trang Bị Trấn Hồn 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Sinh Lực-8 1
Mốc 6      75,000 Tuyệt Thế Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Ngọc Thố Nguyên Thần 80
Đá Sinh Lực-8 1
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1

Đối với máy chủ: S238 - S242

Mốc  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1           5,000 Đá Tẩy Luyện 50
Tín Vật Môn Phái 30
Túi Bảo Thạch-6 1
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2         10,000 Tín Vật Môn Phái 20
Căn Cốt Đan 50
Yếu Quyết Võ Học 40
Túi Bảo Thạch-6 2
Yếu Quyết Cổ Phổ 15
Mốc 3         20,000 Yếu Quyết Cổ Phổ 25
Thẻ Hiệp Khách Doãn Hàm Yên 1
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Tử Ngọc III 80
Mốc 4         35,000 Minh Chủ Lệnh Bài 3
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Mảnh Đại Cát Đại Lợi 70
Đá Sinh Lực-7 2
Lam Ngọc III 80
Mốc 5         55,000 Khoáng Thạch Thần Bí 5
Mảnh Hắc Ám Bộ Pháp 60
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Sinh Lực-8 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Mốc 6         75,000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Ngọc Thố Nguyên Thần 80
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Đá Sinh Lực-8 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 25

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,