Tính năng

Bang Hội Tranh Phong (Liên Server)

14-04-2022

Huynh/Tỷ thân mến,

Võ Lâm chưa bao giờ yên lặng, những trận chiến tranh giành tài nguyên, thế lực vẫn đang diễn ra hằng giờ, hằng ngày.

Hôm nay, một cuộc chiến mới sẽ được mở ra, các Bang chủ hãy tập hợp cho mình những chiến binh mạnh nhất, thiện chiến nhất để cùng chiến đấu, đoạt lấy danh hiệu "Thiên Hạ Đệ Nhất Bang".

Sự kiện "Bang Hội Tranh Phong" chính thức bắt đầu!!!!

Chi tiết sự kiện

Thời gian

- Bắt đầu: 5h00 ngày 15/04/2022

- Kết thúc: 4h59 ngày 22/04/2022

Các hoạt động chính

  + Tinh Anh Hăng Hái

  + Cửa Hàng Bang Hội

  + Bang Hội Sôi Nổi

  + Triều Đình Ban Thưởng

Cùng Chu muội tìm hiểu chi tiết các hoạt động này nhé!

Tinh Anh Hăng Hái

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Huynh/Tỷ tham gia các hoạt động ngày, điểm sôi nổi kiếm được sẽ tích lũy vào điểm sôi nổi Bang Hội.

- Điểm sôi nổi của bang hội = Tổng điểm sôi nổi của toàn bộ thành viên trong bang.

- Khi điểm tích lũy sôi nổi của bang hội đạt đến số điểm nhất định, thành viên bang hội sẽ nhận được thưởng mốc tích lũy. Có tổng cộng 5 mốc tích lũy.

- Mỗi thành viên trong bang phải tích lũy được ít nhất 500 điểm sôi nổi và gia nhập bang tối thiểu 3 ngày để được nhận quà mốc bang.

- Huynh/Tỷ có thể kiếm thêm điểm sôi nổi bằng cách nạp vàng vào game, 1 vàng = 1 điểm sôi nổi.

- Điểm sôi nổi của tiêu phí vàng chỉ tính khi Huynh/Tỷ mua các vật phẩm được bán trong Tinh Anh Hăng Hái. Không tính tiêu 1 vàng = 1 điểm sôi nổi khi mua các vật phẩm ở Trân Các.

- Trong trường hợp Huynh/Tỷ chưa vào bang, sẽ không được tính điểm tích lũy sôi nổi.

- Huynh/Tỷ rời bang trong thời gian diễn ra sự kiện, điểm sôi nổi đã tích lũy được sẽ lập tức trở về 0 điểm.

- Điểm tích lũy của bang hội sẽ không mất đi sau khi thành viên nào đó rời bang.

- Trường hợp Huynh/Tỷ gia nhập bang trong thời gian diễn ra sự kiện, điểm tích lũy sẽ được tính từ ngày thứ 2 trở đi.

- Sau khi kết thúc sự kiện, nếu Huynh/Tỷ đạt đủ 500 điểm sôi nổi và đạt điều kiện số ngày vào bang tối thiểu mà vẫn chưa nhận quà mốc, các mốc quà chưa được nhận sẽ được chuyển vào thư.

Mốc cống hiến Bang hội

Mốc quà Điểm Tên vật phẩm Số lượng
Quà Sôi Nổi 1 4000 Kinh Nghiệm Đan x3 2
Cường Hóa Thạch 30
Tẩy Luyện Tỏa  3
Túi Bảo Thạch-3 1
Quà Sôi Nổi 2 10000 Chân Khí Đan 30
Căn Cốt Đan 20
Túi Bảo Thạch-4 1
Đá Tẩy Luyện 30
Quà Sôi Nổi 3 18000 Rương Huyền Thiết 5
Túi Bảo Thạch-5 1
Tẩy Luyện Tỏa  15
Đá Dung Luyện 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Quà Sôi Nổi 4 30000 Võ Hồn Kinh Nghiệm Đan II 20
Túi Bảo Thạch-6 1
Võ Hồn Tiến Bậc Đan 50
Tẩy Luyện Tỏa  20
Cửu Dương Thần Công - Mật Tịch 5
Quà Sôi Nổi 5 50000 Túi Bảo Thạch-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Yếu Quyết Cổ Phổ 50
Trứng Tử Linh Điêu 2

Cửa Hàng Bang Hội

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Huynh/Tỷ có thể mua các vật phẩm trong cửa hàng.

- Huynh/Tỷ trong bang hội khi mua vật phẩm trong cửa hàng sẽ được tích điểm sôi nổi, Huynh/Tỷ không có bang hội vẫn được mua vật phẩm nhưng sẽ không có điểm.

- Mỗi vật phẩm sẽ tăng 1 lượng điểm sôi nổi nhất định tùy thuộc vào giá vàng của nó, 1 vàng = 1 điểm sôi nổi.

- Các vật phẩm trong cửa hàng đều có giới hạn mua mỗi ngày. Giới hạn mua được reset vào 5:00 ngày hôm sau.

Chi tiết cửa hàng

Tên vật phẩm Số lượng Giới hạn mua ngày
Minh Chủ Lệnh Bài 1 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 1 10
Quà Tẩy Luyện Hiếm 1 5
Quà Siêu Tẩy Luyện 1 5
Quà Phong Linh Hiếm 1 5
Quà Cao Thủ Tẩy Luyện 1 5
Quà Bồi Dưỡng Ngộ Tính 1 5
Võ Hồn Tiến Bậc Đan 5 20
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1 2
Võ Hồn Kinh Nghiệm Đan III 1 20
Thiên Vương Lệnh Bài 1 5
Hấp Tinh Đại Pháp - Quyển Hạ 1 20

Bang Hội Sôi Nổi

Nội dung

- Top 10 bang hội có điểm tích lũy sôi nổi cao nhất trom cụm server sẽ được xếp hạng.

- Bang hội lọt top bảng xếp hạng, toàn bộ thành viên trong bang đều nhận được quà thưởng. Thành viên cống hiến nhiều nhất sẽ nhận được quà thưởng riêng. Thành viên phải đạt hơn 1000 điểm mới được nhận thưởng.

- Thành viên bang hội gia nhập bang tối thiểu 3 ngày thì mới có thể nhận được quà thưởng top.

- Nếu bang hội có 2 thành viên cống hiến nhiều nhất cùng điểm cống hiến, thì thành viên đạt được điểm cống hiến đó sớm hơn sẽ đạt được Top 1 cống hiến.

- Bang hội phải đạt được điểm tích lũy sôi nổi tối thiểu để được vào bảng xếp hạng, mặc định sẽ lấy mốc điểm tối thiểu để vào top 10.

- Nếu cụm server không có đủ số lượng bang hội vào bảng xếp hạng, chỉ phát quà cho những bang hội đạt đủ điều kiện xếp hạng.

- Khi 2 bang hội bằng điểm tích lũy, bang hội đạt được mốc tích lũy đó trước sẽ được xếp hạng cao hơn.

- Nếu bang hội đủ điều kiện lọt vào BXH nhưng không đủ điều kiện để nhận quà của top đó thì sẽ nhận quà của top tiếp theo đủ điều kiện.

Chi tiết Bảng Xếp Hạng

TOP Điểm top tối thiểu Quà thành viên bang Số Lượng Quà top 1 cống hiến Số Lượng
1 15000 Lam Linh Ngư Nguyên Thần 40 Lam Linh Ngư Nguyên Thần 120
Yếu Quyết Cổ Phổ 50 Yếu Quyết Cổ Phổ 150
Minh Chủ Lệnh Bài 1 Mảnh Ngoại Trang Cam 120
Đá Công Kích-8 1 Đá Công Kích-8 2
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song(30 ngày) 1 Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song(30 ngày) 1
2 15000 Lam Linh Ngư Nguyên Thần 20 Lam Linh Ngư Nguyên Thần 80
Yếu Quyết Cổ Phổ 20 Yếu Quyết Cổ Phổ 100
Thiên Vương Lệnh Bài 2 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Đá Sinh Lực-7 1 Đá Sinh Lực-8 1
Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song(15 ngày) 1 Tôn hiệu: Bang Hội Vô Song(15 ngày) 1
3 15000 Trứng Tử Linh Điểu 2 Lam Linh Ngư Nguyên Thần 40
Yếu Quyết Cổ Phổ 10 Yếu Quyết Cổ Phổ 30
Đá Sinh Lực-6 1 Đá Sinh Lực-7 1
Căn Cốt Đan 30 Căn Cốt Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 10 Bùa Tẩy Luyện Cam 15
4-6 12000 Trứng Tử Linh Điểu 1 Trứng Tử Linh Điểu 2
Đá Sinh Lực-5 1 Đá Sinh Lực-6 1
Căn Cốt Đan 20 Căn Cốt Đan 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 5 Bùa Tẩy Luyện Cam 10
7-8 10000 Trứng Hiệp Lang 1 Trứng Hiệp Lang 2
Đá Đỡ Đòn-5 1 Đá Đỡ Đòn-6 1
Căn Cốt Đan 10 Căn Cốt Đan 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 5 Bùa Tẩy Luyện Cam 10
9-10 7000 Trứng Tử Nguyệt Thố 1 Trứng Tử Nguyệt Thố 2
Đá Kháng Bạo-5 1 Đá Kháng Bạo-6 1
Căn Cốt Đan 5 Căn Cốt Đan 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 5 Bùa Tẩy Luyện Cam 10

Triều Đình Ban Thưởng

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các hoạt động Bang hội liên server (Công Thành Chiến, Bang Hội Vô Song, Vận Tiêu Bang) sẽ được tăng gấp đôi phần thưởng.

- Hoạt động Vận Tiêu Bang, phần thưởng vận tiêu thành công và phần thưởng cướp tiêu thành công x2.

Hoạt động Công Thành Chiến:

- Quà lợi tức lãnh địa mỗi ngày x2

- Các mốc quà thắng trận, quà top 1, quà top 2, quà top 3, quà tham gia x2.

Hoạt động Bang Hội Vô Song:

- Toàn bộ quà thưởng khi tham gia hoạt động x2.

Chúc Huynh/Tỷ có những giây vui thư giản cùng Cửu Dương Truyền Kỳ

Chu muội kính bút,