Tính năng

Các Cập Nhật Khác Mới Nhất

07-07-2021

Cập nhật công thức Hợp thành Khí Bàn

 - Thêm công thức ghép các loại Khí Bàn lên bậc cao hơn.

Vật phẩm yêu cầu

Xác suất 70% nhận

Xác suất 27% nhận

Xác suất 3% nhận

Xu tiêu hao

Khí Bàn – Thái Cực *9

Khí Bàn – Lưỡng Nghi *1

Khí Bàn – Thái Cực *6

Khí Bàn – Tam Tài *1

40000

Khí Bàn – Lưỡng Nghi *9

Khí Bàn – Tam Tài *1

Khí Bàn – Lưỡng Nghi *6

Khí Bàn – Tứ Tượng *1

50000

Khí Bàn – Tam Tài *9

Khí Bàn – Tứ Tượng *1

Khí Bàn – Tam Tài *6

Khí Bàn – Ngũ Hành *1

60000

Khí Bàn – Tứ Tượng *9

Khí Bàn – Ngũ Hành *1

Khí Bàn – Tứ Tượng *6

Khí Bàn – Ngũ Hành *2

70000

Cập nhật Dưỡng hồn Tọa Kỵ

 - Cập nhật giới hạn level Dưỡng hồn Tọa Kỵ từ cấp 100 lên cấp 300.

Cập nhật level Nhân Vật

 - Cập nhật giới hạn level Nhân Vật lên 900.


Chúc Quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,