Tính năng

Chuyển phái

18-12-2019

Tính năng mới Chuyển Phái giúp người chơi lựa chọn môn phái mới thích hơp hơn với sở thích cũng như phù hợp với nhân vật mà gamer mong muốn.

 

Quy tắc

- Khi đạt level 220 sẽ mở tính năng chuyển phái.

- Cần mua Càn Khôn Lệnh để mở tính năng này.

- Mỗi lần chuyển phái cần có  (Càn Khôn Lệnh) và (Hàn Băng Tinh Thiết).

- Trước khi chuyển phái cần đảm bảo các yêu cầu sau:

  + Người chơi đang không trong phụ bản, hoạt động nào. 

  + Người chơi đã thoát tổ đội. 

  + Người chơi đủ level 220.

  + Đủ số Càn Khôn Lệnh và Hàn Băng Tinh Thiết yêu cầu. 

- Sau khi chuyển phái:

  + Nhân vật chuyển đổi ngoại hình sang môn phái đã chọn.

  + Trang bị đang mặc trên người  được chuyển qua phái mới cùng cấp, cùng phẩm.

  + Thuộc tính trang bị, nâng cấp, cường hóa, bảo thạch, tinh luyện, tẩy luyện giữ nguyên không đổi.

  + Các tính năng cường hóa sức mạnh khác (tọa kỵ - dưỡng hồn, kinh mạch, cửu dương, võ công, tâm pháp, quân hàm) giữ nguyên cấp độ không đổi.

  + Thời trang có thời hạn và vĩnh viễn được đổi qua tương ứng với phái đã chọn.

  Lưu ý :

  - Trang bị trong rương, thư giữ nguyên không chuyển đổi.

  - Số lượng Hàn Băng Tinh Thiết phụ thuộc vào level và phẩm chất trang bị đang mang trên nhân vật.