Tính năng

Mở Rộng Giới Hạn

16-11-2020

Cùng Chu Muội khám phá những tính năng nâng cấp còn lại trong PBM nhé!

Tăng giới hạn Cấp độ nhân vật lên Cấp 800

Tăng giới hạn Bộ Pháp

- Mở giới hạn Bộ Pháp từ Bậc 11 → Bậc 15.

Bậc 11: Thu Phong Bộ Pháp

Bậc 12: Huyết Ảnh Bộ Pháp

Bậc 13: Du Long Bộ Pháp

Bậc 14: Nghịch Thủy Bộ Pháp

Bậc 15: Đan Tâm Bộ Pháp

Nguyệt Ảnh Bộ Pháp

- Sử dụng 50 Mảnh Nguyệt Ảnh Bộ Pháp để kích hoạt Vĩnh Viễn.

Phi Vũ Bộ Pháp

- Sử dụng 70 Mảnh Phi Vũ Bộ Pháp để kích hoạt Vĩnh Viễn.

Tăng mới Hộp Kiếm

- Huyết Ảnh Kiếm: Sử dụng 80 Mảnh Huyết Ảnh Kiếm để kích hoạt Vĩnh Viễn.

Cập Nhật Tọa Kỵ Mới

- Manh Manh Kê: Sử dụng 60 Mảnh Manh Manh Kê để kích hoạt Vĩnh Viễn.

- Ngưu Ma Vương : Sử dụng 100 Mảnh Ngưu Ma Vương để kích hoạt Vĩnh Viễn.

Tăng giới hạn Tinh Luyện trang bị lên cấp 100

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,