Tính năng

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 62

27-09-2020

Nội Dung

Thời gian: 

Đợt 1:  05h00 ngày thứ 20/11/2020 đến 04h59p ngày 23/11/2020 áp dụng riêng cho S1-S115 và S116-S121.

Đợt 2:  05h00 ngày thứ 23/11/2020 đến 04h59p ngày 25/11/2020 áp dụng riêng cho S1-S115 và S116-S121.

Đợt 3:  05h00 ngày thứ 25/11/2020 đến 04h59p ngày 27/11/2020 áp dụng riêng cho S1-S115 và S116-S121.

(Hình ảnh minh họa)

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.

Phần Thưởng

Đợt 1: 20/11/2020 - 23/11/2020

MỐC : S1-S115 Vàng tích lũy Vật Phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Đá Dung Luyện 25
Túi Bảo Thạch-5 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Đá Bảy Màu 5
Kiếm Hồn Thạch 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Ngọc Dạ Minh Châu 1
Mốc 3 15000 Đá Dung Luyện 50
Linh Thạch Vàng 5
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Ngọc Dạ Minh Châu 2
Mốc 4 30000 Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 15
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Túi Bảo Thạch-7 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Mốc 5 45000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 2
Đá Bảy Màu 15

 

MỐC : S116-S121 Vàng tích lũy Vật Phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Thẻ Hiệp Khách Hạo Thiên Khuyển 1
Túi Bảo Thạch-5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Rương Tinh Thiết 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Đá Dung Luyện 30
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 30000 Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 15
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 30
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Túi Bảo Thạch-6 2
Đá Bảy Màu 10
Mốc 5 45000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 1
Trứng Hiệp Lang 2

 

Đợt 2: 23/11/2020 - 25/11/2020

MỐC : S1-S115 Vàng tích lũy Vật Phẩm  Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Đá Dung Luyện 25
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Kiếm Hồn Thạch 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Ngọc Dạ Minh Châu 1
Mốc 3 20000 Linh Thạch Vàng 5
Đá Bảy Màu 10
Túi Bảo Thạch-6 2
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Mốc 4 40000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 1
Khoáng Thạch Thần Bí 3

 

MỐC : S116-S121 Vàng tích lũy Vật Phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Rương Huyền Thiết 5
Đá Dung Luyện 20
Túi Bảo Thạch-5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Tử Linh Mã (7 ngày) 1
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 20000 Đá Bảy Màu 15
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Thiên Vương Lệnh Bài 2
Mốc 4 40000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 30
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15

 

Đợt 3: 25/11/2020 - 27/11/2020

MỐC : S1-S115 Vàng tích lũy Vật Phẩm  Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Linh Thạch Tím 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Căn Cốt Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Đá Bảy Màu 10
Kiếm Hồn Thạch 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Ngọc Dạ Minh Châu 1
Mốc 3 20000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Đá Dung Luyện 50
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Khoáng Thạch Thần Bí 1
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Đá Bảy Màu 20
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-7 1
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Mốc 5 55000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 1
Diệp Liên Bộ Pháp (14 ngày) 1

 

MỐC: S116-S121  Vàng tích lũy Vật Phẩm Số lượng 
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Túi Bảo Thạch-5 1
Căn Cốt Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 20000 Đá Dung Luyện 50
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 3
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-6 2
Đá Bảy Màu 20
Mốc 5 55000 Trứng Hiệp Lang 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-7 2
Diệp Liên Bộ Pháp (14 ngày) 1

 

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,