Tính năng

Tính Năng Mới - Hộ Thuẫn

10-09-2022

Huynh/tỷ thân mến!

Ngoài linh thú và tọa kỵ thì nay Cửu Dương Truyền Kỳ đã cập nhật thêm một đồng hành mới, trợ lực cho chủ nhân khi nhân vật đạt cấp 250. Cùng muội tìm hiểu xem đây là tính năng gì nhé!

Nhân vật đạt cấp 250 sẽ mở ra trang bị Hộ Thuẫn, từ đó sẽ tăng thêm thuộc tính cho nhân vật. Hỗ Thuẫn được chia thành các loại khác nhau về chỉ số, kỹ năng, tăng bậc sao của hộ thuẫn để tăng chỉ số và kỹ năng của hộ thuẫn đó.

Hộ Thuẫn

Phân loại

- Hộ thuẫn được chia làm 2 loại chính, mỗi loại sẽ có 1 kho kỹ năng riêng, không trùng nhau

Phẩm

- Bậc phẩm của Hộ Thuẫn được sắp xếp theo Vô --> Tinh --> Nguyệt --> Nhật

Cấp cường hóa

- Dùng để tăng chỉ số cộng thêm và cấp kỹ năng

Bậc sao

- Bậc sao của Hộ Thuẫn sẽ được đánh giá từ 1 sao đến 9 sao

Chỉ số cơ bản

- Hộ Thuẫn bao gồm hai chỉ số cơ bản là Phòng Ngự và Sinh Lực. Hai chỉ số này sẽ tăng theo bậc sao của Hộ Thuẫn
- Ngoài ra còn có các chỉ số cộng thêm:
+ Số lượng loại thuộc tính và mức tăng của chỉ số phụ thuộc vào Bậc sao và Phẩm của Hộ thuẫn

(Hộ thuẫn khi nhận được hoặc tẩy luyện thì tỉ lệ xuất hiện của chỉ số đặc trưng và chỉ số cộng thêm khác sẽ ngang nhau)

+ Các loại thuộc tính không trùng lặp lại với nhau

 Kỹ năng dành cho hộ thuẫn phẩm Nhật, ngẫu nhiên trong kho kỹ năng của loại hộ thuẫn đó (tối đa là 4 nhưng hiện tại chỉ cho phép mở tới 3)

+ Lực chiến: Hiển thị tổng lực chiến tính theo chỉ số cơ bản và chỉ số cộng thêm

-Tính năng đi kèm:
- Các tính năng nâng cấp hộ thuẫn kèm theo là:
+ Tôi Luyện: Dùng để nâng sao Hộ Thuẫn

+ Tẩy Luyện: Dùng để tẩy luyện Phẩm và chỉ số cộng thêm của Hộ Thuẫn

+ Cường hóa: Dùng để tăng chỉ số cộng thêm của Hộ Thuẫn, tăng cấp kỹ năng Hộ Thuẫn

Tôi Luyện

Chi tiết

- Tôi luyện sẽ làm tăng bậc sao của Hộ thuẫn.                                                        
- Người chơi mỗi tuần có 300 lần Tôi luyện Hộ thuẫn                                                        
- Sử dụng 2 hộ thuẫn cùng bậc sao sẽ ghép thành hộ thuẫn cao hơn 1 bậc sao                                                        
VD:    Sử dụng 2 hộ thuẫn 1* sẽ ghép thành 1 hộ thuẫn 2*                                                    
- Hộ thuẫn mới sau khi được tôi luyện sẽ có thông tin như sau:                                                        
    + Loại chính: ngẫu nhiên nếu 2 hộ thuẫn nguyên liệu khác Loại chính, nếu 2 nguyên liệu đều cùng loại thì hộ thuẫn mới sẽ cùng loại với hộ thuẫn nguyên liệu                                                    
    + Cấp cường hóa: Trở về Cấp 0 kể cả hộ thuẫn nguyên liệu có cấp cường hóa lớn hơn 1                                                    
    + Phẩm:                                                    
    • Nếu 2 hộ thuẫn nguyên liệu khác phẩm nhau => Lấy ngẫu nhiên phẩm của 2 hộ thuẫn (tỷ lệ phẩm cao hơn/ tỷ lệ phẩm thấp hơn = 3/7)                                                    
    • Nếu 2 hộ thuẫn nguyên liệu cùng phẩm => Lấy phẩm hiện tại của hộ thuẫn nguyên liệu                                                    
    +  Số lượng loại thuộc tính: Ngẫu nhiên số lượng loại thuộc tính tùy theo bậc sao của hộ thuẫn mới, loại thuộc tính sẽ lấy từ 2 hộ thuẫn Nguyên liệu                                                    
    Ưu tiên lấy số lượng và loại thuộc tính từ hộ thuẫn nguyên liệu cùng loại với hộ thuẫn mới                                                    
    VD:    Hộ Thuẫn 1 bậc 3* ghép với Hộ Thuẫn 2 bậc 3*, tổng cộng 6 loại thuộc tính không trùng nhau (3 loại thuộc tính mỗi hộ thuẫn)                                                
    =>     Ghép thành Hộ thuẫn 1 bậc 4* và có 3 loại thuộc tính thì:                                                
        - 2 loại thuộc tính lấy ngẫu nhiên từ hộ thuẫn 1                                                
        - 1 loại thuộc tính lấy ngẫu nhiên từ hộ thuẫn 2                                                
    =>     Ghép thành Hộ thuẫn 1 bậc 4* và có 4 loại thuộc tính thì:                                                
        - 2 loại thuộc tính lấy ngẫu nhiên từ hộ thuẫn 1                                                
        - 2 loại thuộc tính lấy ngẫu nhiên từ hộ thuẫn 2                                                
    Trong trường hợp 2 hộ thuẫn nguyên liệu giống nhau hết về các loại thuộc tính thì hộ thuẫn mới sẽ lấy lại các loại thuộc tính ấy                                                    
    VD:    Hộ Thuẫn 1 bậc 3* ghép với Hộ Thuẫn 2 bậc 3*, mỗi hộ thuẫn có 3 loại thuộc tính và trùng nhau giữa các hộ thuẫn                                                
    =>     Ghép thành Hộ thuẫn 1 bậc 4* và có 3 loại thuộc tính thì sẽ lấy lại 3 loại thuộc tính trùng nhau của các hộ thuẫn nguyên liệu                                                
    Trong trường hợp 2 hộ thuẫn nguyên liệu có tổng số lượng loại thuộc tính khác nhau ít hơn với số lượng loại thuộc tính mà hộ thuẫn mới có được thì:                                                    
    - Hộ thuẫn mới sẽ kế thừa toàn bộ loại thuộc tính từ 2 hộ thuẫn nguyên liệu                                                    
    - Số lượng loại thuộc tính còn thiếu sẽ được lấy ngẫu nhiên từ trong kho thuộc tính chung                                                    
    VD:    Hộ Thuẫn 1 bậc 3* ghép với Hộ Thuẫn 2 bậc 3*, tổng cộng có 3 loại thuộc tính khác nhau (mỗi hộ thuẫn có 2 loại thuộc tính, trong đó có 1 loại thuộc tính bị trùng giữa 2 hộ thuẫn)                                                
    =>     Ghép thành Hộ thuẫn 1 bậc 4* và có 4 loại thuộc tính thì:                                                
        - Lấy lại 3 loại thuộc tính từ 2 hộ thuẫn nguyên liệu                                                
        - 1 loại thuộc tính còn lại lấy ngẫu nhiên từ các thuộc tính loại chung                                                
    Trường hợp 2 hộ thuẫn nguyên liệu khác loại đều có chỉ số đặc trưng thì hộ thuẫn mới sẽ đạt được các chỉ số đặc trưng của 2 hộ thuẫn nguyên liệu                                                    
    - 100% đạt được chỉ số đặc trưng của hộ thuẫn nguyên liệu cùng loại (ưu tiên)                                                    
    - 100% đạt được chỉ số đặc trưng của hộ thuẫn nguyên liệu khác loại                                                    
    VD:    Hộ Thuẫn 1 bậc 1* có chỉ số đặc trưng Gia Tăng Sát Thương                                                
        Hộ Thuẫn 2 bậc 1* có chỉ số đặc trưng Gia Tăng Chính Xác                                                
    => Ghép thành Hộ Thuẫn 1 Bậc 2* có 1 loại thuộc tính thì sẽ lấy chỉ số đặc trưng Gia Tăng Sát Thương                                                    
    => Ghép thành Hộ Thuẫn 1 Bậc 2* có 2 loại thuộc tính thì sẽ lấy 2 chỉ số đặc trưng Gia Tăng Sát Thương và Gia Tăng Chính Xác                                                    
                                                        
    + Mức gia tăng chỉ số: Phụ thuộc vào bậc sao của hộ thuẫn mới, bậc càng cao giới hạn tăng càng cao                                                    
    + Kỹ năng (nếu hộ thuẫn mới đạt phẩm Nhật):                                                     
    • Số lượng kỹ năng ngẫu nhiên và phụ thuộc vào bậc sao, loại kỹ năng sẽ lấy ngẫu nhiên trong các kỹ năng của hộ thuẫn nguyên liệu                                                    
    • Cấp kỹ năng sẽ trở lại Level 1                                                    
    VD:    Hộ Thuẫn 1 bậc 3* ghép với Hộ Thuẫn 2 bậc 3* (cả 2 đều là phẩm Nhật và mỗi hộ thuẫn có 2 kỹ năng)                                                
    =>     Hộ thuẫn 1 bậc 4* phẩm Nhật và có 2 kỹ năng thì 2 kỹ năng đều lấy ngẫu nhiên từ các kỹ năng của hộ thuẫn nguyên liệu (lấy 2 trong 4 kỹ năng)  

Nguyên liệu  

- Khi tôi luyện cần sử dụng vật phẩm bảo hộ tương ứng với bậc sao của hộ thuẫn mong muốn (có thể mua vật phẩm này trên Trân Các - Tiệm bạc)        
- Sử dụng 3 Tôi luyện phù cấp thấp sẽ chế thành 1 Tôi luyện phù cấp cao               
- Bảng tiêu hao nguyên liệu:   
       

Bậc sao Tiêu hao Số lượng
1 - -
2 'Tôi Luyện Phù - Tinh' 1
3 'Tôi Luyện Phù - Tinh' 2
4 'Tôi Luyện Phù - Tinh' 3
5 'Tôi Luyện Phù - Nguyệt' 2
6 'Tôi Luyện Phù - Nguyệt' 3
7 'Tôi Luyện Phù - Nguyệt' 4
8 'Tôi Luyện Phù - Nhật' 3
9 'Tôi Luyện Phù - Nhật' 4

 

Tẩy Luyện

- Yêu cầu: Chỉ có hộ thuẫn 1* mới có thể tẩy luyện    
- Không thể tẩy luyện khi hộ thuẫn đang khóa    
- Hộ thuẫn sau khi tẩy luyện có thể thay đổi thông tin của bản thân gồm:    


    + Loại chính: Không thay đổi
    + Phẩm:  Thay đổi ngẫu nhiên, tỷ lệ chia đều cho mỗi phẩm
    + Bậc sao: Không thay đổi
    + Chỉ số cơ bản: Không thay đổi
    + Chỉ số cộng thêm: 
    • Số lượng dòng: không thay đổi
    • Chỉ số cộng thêm: thay đổi ngẫu nhiên, tỷ lệ ra chỉ số đặc trưng của hộ thuẫn đó với các chỉ số chung là như nhau
    • Mức tăng của chỉ số cộng thêm: ngẫu nhiên trong khoảng [Min,Max]
- Mỗi lần tẩy luyện cần sử dụng 1 Item "Hàn Thiết" (được bán trên Trân Các > Tab Cường Hóa giá 50 vàng)

Cường Hóa

Tăng cấp

- Yêu cầu: Tính năng được mở khóa khi người chơi lần đầu ghép Hộ thuẫn 4 sao
- Chỉ có Hộ thuẫn 4 sao trở lên mới có thể cường hóa
- Cấp cường hóa tối đa phụ thuộc vào bậc sao của hộ thuẫn
- Nguyên liệu: Hộ thuẫn 4 sao trở lên
- Mỗi hộ thuẫn nguyên liệu dùng để cường hóa sẽ biến mất và chuyển hóa thành 1 lượng Kinh nghiệm phụ thuộc vào bậc sao của hộ thuẫn đó
- Hộ Thuẫn khi chưa tăng cấp sẽ ở cấp 0
- Hộ thuẫn mục tiêu khi đủ kinh nghiệm sẽ tăng cấp làm tăng chỉ số (chỉ số cộng thêm) và ô kỹ năng của hộ thuẫn đó
- Cấp cường hóa tối đa của hộ thuẫn phụ thuộc vào bậc sao của hộ thuẫn đó

Bậc sao Cấp cường hóa tối đa
1 -
2 -
3 -
4 50
5 60
6 70
7 80
8 90
9 100

- Ô kỹ năng sẽ có cấp bậc, ô kỹ năng cấp nào thì kỹ năng ở ô đó sẽ có cấp độ tương ứng

Ô Kỹ năng Cấp kỹ năng Cấp cường hóa
1 1 0
2 5
3 30
4 50
5 70
2 1 0
2 15
3 35
4 55
5 75
3 1 0
2 20
3 40
4 60
5 80

- Khi dùng hộ thuẫn làm nguyên liệu cường hóa sẽ tiêu hao 1 lượng xu tương ứng với bậc của hộ thuẫn đó.
Cùng nhiều tính năng mới khác. Cập nhật cùng Chu Muội nha!

---- Chu Muội kính bút----